Skala i skutki mobbingu pracowników w Polsce

Monika Chlebna

Streszczenie


Streszczenie
Niniejszy referat jest próbą odpowiedzi na pytanie czy mobbing stanowi kosztownąpatologię motywowania pracowników. Konsekwencje mobbingu, jako zło moralne są wyniszczające dla jednostki będącej ofiarąprzemocy psychicznej, która dochodząc do maksimum wytrzymałości nie powróci jużdo normalnego funkcjonowania. W tej sytu- acji dochodzenie do odbudowania normal- nych relacji ze społeczeństwem, zaufania mu na nowo, odzyskania godności, poprawienia stosunków w rozpadającej się rodzinie, a co najważniejsze powrotu do nadszarpniętego zdrowia jest bardzo kosztowne, nie tylko dla samej ofiary mobbingu, ale również dla pracodawcy oraz całego społeczeństwa. Referat składa się z trzech części. Pierwsza zawiera zagadnienia teoretyczne dotyczące technik mobbingowania i czynników wpły- wających na powstanie mobbingu. Druga część opisuje odpowiedzialność pracodawcy za mobbing powołując się na akty prawne. W trzeciej części zaprezentowano dane doty- czące skutków i kosztów mobbingu oraz przedstawiono własne badania diagnozu- jące, narzędzia badawcze wraz z wnioskami.

Summary
This paper attempts to answer the question whether the practice of mobbing can be considered a costly pathology of motivating employees. The consequences of mobbing, obviously morally evil, are devastating for the individual – the victim of psychological violence, forced to operate to the maximum of his or her mental strength is unlikely to recover and return to his or her normal func- tioning. In a given situation, restoring typi- cal social relations, trust, regaining dignity, improving family situation, and most impor- tantly – regaining one’s health seems to be a costly process not only for the victim himself but also for the employer and for the whole society.
The presentation has three parts. The first one includes theoretical issues on mobbing techniques and factors playing role in the problem to appear. In part two the role and responsibility of an employer in the process of mobbing are presented with reference to legal acts. Part three of the paper presents data referring to the consequences and costs of mobbing as well as author’s own diagno- sing research methods, research tools and conclusions.

Słowa kluczowe: Mobbing, czyn- niki, skutki, koszty, odszkodowania, zadośćuczynienia.

Keywords: Mobbing, factors, consequ- ences, costs, compensation, reparation.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.