Psychologia pozytywna w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Anna Bańka

Streszczenie


Streszczenie
Świat biznesu nieustannie poszukuje nowych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, które mogą przynieść firmie wzrost zysku, zwiększenie udziału w rynku, obniżenie kosztów i wiele innych kwestii związanych z efektywnym zarządzaniem. Zastosowanie psychologii pozytywnej w obszarze dyspo- nowania kapitałem ludzkim ma bezpośredni wpływ na wzrost wyniku ekonomicznego organizacji. Na powodzenie firmy wpływa wiele czynników. jak np. uwarunkowania ekonomiczne lub sytuacja rynkowa. Istotny jest również kapitał intelektualny, który wnoszą zatrudnieni w niej pracownicy. Połą- czenie biznesu i psychologii, daje unikatowąmożliwość maksymalnego wykorzystania tego kapitału. Nowy sposób postrzegania roli jednostki w efektywnym realizowaniu celów, skłania przedsiębiorstwa do poszukiwania i wdrażania takich koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, które będą najbardziej spójne z naturą człowieka.
Dlatego też psychologia pozytywna i zwią- zane z nią paradygmaty, wydają się najlep- szym rozwiązaniem w kwestii pozytyw- nego zarządzania kapitałem wrażliwym na emocje, zaangażowanym w rozwój i odda- nym idei tworzenia.

Summary
The business community are non-stop looking for new concepts of managing of human capital as a knowledge, which will bring to the company increment of the profits, increase of market share, lower costs and many another matters connected with effective managing. Direct influence on the increment of the organization’s economic result are using in positive psychology in the area of managing of the human. Success of the company depends on many factors such as economic conditions, market situ- ation as well as intellectual capital, which are bring in into company by their employees. Connection of the business and psychology give unique opportunity for maximal using that capital, give also new way of looking at human role in effective realization of strategy aims. It pushes organizations for looking for and introducing such concepts of managing of human capital, which will be the most consistent with human nature and which will determinate personal values, work values, company values. That’s why positive psycho- logy and connected with it paradigms appear to be the best solution of positive managing matter, capital sensitive to the emotions, involved in the development and dedicated to the idea of creation, which work gives.

Słowa kluczowe: psychologia pozy- tywna, dobrostan, Positive Organizational Scholarship, pozytywny kapitał.

K e y w o r d s : positive psychology, well- -being, Positive Organizational Scholarship, positive capital.Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.