Chiny tworzą nowy ład globalny

Jan Sulmicki

Streszczenie


Streszczenie
W artykule opisano rolę Chin w kształtowa- niu nowego ładu globalnego, który często jest nazywany Jedwabnym Ładem Globalnym. Ważnym elementem powstającego ładu globalnego jest tworzona przez Chiny inicja- tywa Pasa i Szlaku („One Belt, One Road”). Inicjatywa Chin „One Belt, One Road” jest największą geopolityczną strategią XXI wieku. Ta strategia będzie prowadzić do powstania wielobiegunowego świata, który ma zastąpić obecny jednobiegunowy świat z USA w jego centrum. Silna międzynaro- dowa pozycja Chin nadal będzie się umac- niała, gdyż Chiny usilnie dążą do uzyskaniaświatowej przewagi w masowym wytwarza- niu postępu naukowo-technicznego. Zaczyna się już wyłaniać taki wielobiegunowy świat, w którym oprócz Chin są widoczne dwie integracyjne wspólnoty, w których integra- cyjnym spoiwem są tradycyjne wartości reli- gijne. Dotyczy to wspólnoty muzułmańskiej opartej o islam (obejmującej zarówno sunni- tów jak i szyitów) oraz wspólnoty chrze-ścijańskiej reprezentowanej głównie przez religię katolicką (Watykan), która już współ- działa z prawosławiem.

Summary
The paper discusses the role of China in the implementation of a new global order, some- times referred to as the Silk (Road) World Order as an important element thereof is the Chinese Belt and Road Initiative (“One Belt, One Road”).
The Chinese “One Belt, One Road” initiative is the largest geopolitical strategy of the 21st century. It is to lead to the creation of a multi- polar world order which will replace the current USA-centered unipolar one. China’s strong international position will be incre- asing further as the country strives to achieve global predominance in terms of mass production of scientific and technological progress. This multipolar world is already beginning to be visible, with two global communities visible apart from China: ones in which integration is based on traditional religious values. One of these is the Muslim community based on Islam (including both Sunnis and Shias), the other is the Christian community, represented primarily by Catho- licism (the Vatican) which is already coope- rating with the Orthodox Church.

Słowa kluczowe: konfucjanizm, chińska inicjatywa Pasa i Szlaku, ład globalny, wielki renesans chińskiej cywilizacji.

Keywords:confucianism, ChineseBelt and Road Initiative, global order, great rena- issance of the Chinese civilization.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.