RECENZJA KSIĄŻKI : „Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii”1

Adam Szafarczyk

Streszczenie


Streszczenie
Przedmiotem badań, których wyniki prezen- towane są w recenzowanej książce jest ewolucja instytucjonalna systemów finan- sowych w Holandii i w Japonii. Teza główna monografii brzmi: kontekst, w którym funkcjonuje ład instytucjonalny systemufinansowego, powoduje, że funkcja pośred- nictwa finansowego jest realizowana w bada- nych krajach w różnym stopniu efektywnie, skutecznie i etycznie. Monografia liczy 272 s (w tym 17 stron bibliografii) ujętych w dzie- więć rozdziałów zgrupowanych w trzy części. Pierwsza z nich dotyczy instytucjonalnej teorii ewolucji systemu finansowego, zaśdwie kolejne przeszłości i przyszłości syste- mów finansowych w analizowanych krajach.

Summary
Reserch presented in a book being revie- wed is focusing on institutional evolution of financial systems of Japan and Holland.The main thesis states that in the researched countries the context of the institutional governance of financial system is an impor- tant factor determining effectiveness of thefinancial services, also in terms of ethical issues. The monography consists of nine chapters grouped into three parts on 272 pages (incuding 17 pages of bibliography). Firs part describes institutional theory of the evolution of financial system, two other are discussing the past and the future of financial systems in the researched countries.

Słowa kluczowe: kultura, zarzą- dzanie, rynki finansowe, sektor bankowy, analiza, uwarunkowania, Japonia, Holandia, instytucjonalizm.

Keywords: culture, management,financial markets, banking, analysis, Japan, Holland, institutionalism.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.