Ekonomia narodowa Stanisława Głąbińskiego a nauki pokrewne

Zdzisław Szymański

Streszczenie


Streszczenie
Stanisław Głąbiński (1862–1941), ekono- mista i polityk, dostrzega związki i zależno-ści, a zarazem różnice występujące między tworzoną przez niego nauką ekonomii narodowej a naukami pokrewnymi. Za niemożliwe uważa rozgraniczenie obszarów badawczych między ekonomią teoretycznąa polityką ekonomiczna i społeczną. Jego zdaniem określone relacje występują teżmiędzy ekonomia a socjologią i etyką. To samo można powiedzieć o powiązaniach ekonomii ze skarbowością, czyli systememfinansowym. Punkty styczne dostrzegalne sątakże w przypadku porównywania ekonomii z naukami prawnymi i politycznymi.

Summary
Stanisław Głąbiński (1862–1941), an econo- mist and politician, notices the connections and dependencies, and at the same time the differences between the national economics and the related sciences he creates. It is not possible to demarcate research areas between theoretical economics and economic and social policy. In his opinion, certain relations also exist between economics and sociology and ethics. The same can be said about the links between economy and the treasury, or the financial system. The contact points are also noticeable when comparing economics with legal and political sciences.

Słowa kluczowe: ekonomia naro- dowa, polityka ekonomiczna i społeczna, nauka normatywna, skarbowość, kwestia społeczna.

Keywords: national economy, econo- mic and social policy, normative science, treasury, social issue.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.