Ocena funkcjonowania oddziałów bankowych na Lubelszczyźnie – badania terenowe studentów WSEI w latach 2016–2017

Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk

Streszczenie


Streszczenie
Warunki funkcjonowania oddziałów banko- wych zdeterminowane są wieloma czyn- nikami w tym koniunkturą krajową oraz międzynarodową. Celem oceny generalnych warunków otoczenia bankowego referat prezentuje wnioski wyciągnięte na podstawie wyników różnych wskaźników koniunktury, w tym Makromaniaka Koniunktury oraz An-Rat’s Ratio. Następnie prezentowane sąwyniki badań terenowych studentów WSEI prezentujące ocenę wybranych oddzia-łów bankowych działających w lubelskiej regionalnej niszy rynkowej. Wyniki badańporównano do analogicznej analizy przepro- wadzanej cyklicznie od 2009 roku. Badania przeprowadzono metodą „mystery client” dostosowaną do specyfiki warunków Polski.

Summary
This essay is presenting the results of theore- tical analysis of some main factors affec- ting retail banking generally in Poland and in Eurozone. Then the authors discuss the results of field research carried out by students of WSEI during the period star- ting from December 2009. It was a “mystery client” method of rating (amended to the local specific needs), and results in compa- rison with similar research done in recent years are showing constant growing posi- tion of small retail banks in Lublin Region, despite strong competition from the big players.

Słowa kluczowe: Makromaniak Koniunktury, bankowość detaliczna, An-Rat’s Ratio, mystery client, funkcjonowa- nie oddziałów.

Keywords: retail banking, branch asses- sment, mystery client, An-Rat’s Ratio.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.