Spółdzielczość – fundament społecznej gospodarki rynkowej

Ryszard Nowak, Ryszard Białek

Streszczenie


Streszczenie
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie spółdzielczości, jako fundamentu społecz- nej gospodarki rynkowej. Praca zawiera zarys historyczny i podstawowe zagad- nienia dotyczące spółdzielczości mające na celu wprowadzenie do tematyki, jak również ukazanie, w jaki sposób powstawała i zmieniała się spółdzielczość z biegiem czasu, dając tym samym podwaliny społecz- nej gospodarki rynkowej. Niniejsza praca zawiera również ogólną charakterystykęspółdzielni, jak również dane liczbowe doty- czące spółdzielczości. Druga część pracy została poświęcona społecznej gospodarce rynkowej, jej ogólnej charakterystyce oraz wskazaniu roli spółdzielczości w społecznej gospodarce rynkowej.

Summary
The aim of this work is to present the coopera- tives as the foundation of the market economy.The work contains a historical outline and basic issues related to cooperatives aimed at introduction to the subject matter. It also outlines the formation and changes in the cooperatives over time, thus giving the foun- dation of the social market economy. The work also contains general characteristics of co-operative characteristics as well asfigures relating to cooperatives. The second part of the work focuses on the social market economy. It outlines its general characteri- stics and indicates the role of the cooperati- ves in the social market economy.

Słowa kluczowe: spółdzielczość, spółdzielnia, społeczna gospodarka rynkowa.

K e y w o r d s : cooperatives, cooperative, social market economy.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.