Podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych: wysokość stawek i ulgi podatkowe a zachowania konkurencyjne podatników prowadzących działalność gospodarczą

Tomasz Wołowiec, Sylwia Skrzypek-Ahmed

Streszczenie


Streszczenie
Celem artykułu jest ocena roli i znacze- nia preferencji podatkowych w podatkach majątkowych (tj. podatku od nieruchomości i środków transportu) w determinowaniu decyzji podatników w zakresie lokalizacji (lub zmiany lokalizacji) miejsca prowadze- nia działalności gospodarczej. Dodatkowym celem zrealizowanym przez Autorów jest ocena roli i znaczenia strategii podatkowej gminy w kształtowaniu zachowań konkuren- cyjnych podatników podatku od nierucho- mości i środków transportowych.

Summary
The aim of the research is to assess the role and importance of tax preferences in prop- erty taxes (tax on real estate and means of transport) in determining taxpayers’ decisions regarding the location (or change of location) of the place of doing business. An additional objective realized by the Authors is to assess the role and importance of the tax strategy of the commune in shap- ing the behavior of competitive taxpayers of real estate tax and vehicle tax means.

Słowa kluczowe: podatek od nieru- chomości, podatek od środków transportu, ulgi, zwolnienia, konkurencyjność.

Keywords: real estate tax, vehicle tax, discounts, redundancies, competitiveness.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.