Ochrona danych osobowych w podmiotach sektora MŚP w Polsce w świetle nowych uregulowań prawnych UE

Łukasz Wojciechowski

Streszczenie


Streszczenie
Celem artykułu jest analiza systemu ochrony danych osobowych w podmiotach sektora MŚP w Polsce w świetle ogólnego rozporzą- dzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych oraz innych aktów normatyw- nych stanowiących jego implementację. Autor wielokrotnie wskazywał na dysfunk- cjonalny charakter polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w podmiotach sektora MŚP, jako główną przyczynę poda- jąc nieadekwatne uregulowania prawne. Najważniejszym celem szczegółowym arty- kułu stało się więc zbadanie wpływu RODO na poprawę sytuacji w tym zakresie. Kluczo- wym działaniem było uelastycznienie możli- wości doboru zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych przez kierownictwo przed- siębiorstw sektora MŚP. Jako główne zagro-żenie wskazać należy natomiast niewłaściwąinterpretację nowych przepisów i podjęcie działań w obszarach, w których nie jest to konieczne na rzecz obszarów, które wyma- gają implementacji nowych wymagań.

Summary
The aim of the article is to analyze the system of the protection of the personal data in the entities belonging to the SMEs sector in Poland in the light of the general EU regu- lation on the protection of the personal data and other normative acts constitut- ing its implementation. The author indi- cated the disfunctional character of the policy concerning the safety of the protec- tion of the personal data in entities belong- ing to the SMEs sector. The main reason according to the author are inadequate legal regulations. Thus, the main specific aim of the article is to research the impact of the GDPR on the improvement of the situation in this regard. The key activity was the flex- ibility of technical and organizational safety measures conducted by the management of the entities belonging to the SMEs sector. As a main threat, one can indicate the incor- rect interpretation of new regulations as well as carrying out activities in the unnecessary areas instead of these fields which require the implementation of new requirements.

Słowa kluczowe: Bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych, sektor MŚP, obowiązek prawny.

Keywords: Information security, personal data protection, SME sector, legal obligation.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.