Wpływ formy ewidencji księgowej na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Magdalena Giedrojć-Juraha

Streszczenie


Streszczenie
Celem referatu jest określenie jakie infor- macje płyną z poszczególnych form ewiden- cji księgowej wybranej i stosowanej przez przedsiębiorstwa klasyfikowane do grupy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz próba zaprezentowania skutków tego wyboru na rozwój przedsiębiorstwa. Tym samym zaprezentowano krótką charaktery- stykę poszczególnych modeli ewidencyjnych stosowanych w naszym kraju i przeanali- zowano je pod kątem ilości i jakości otrzy- mywanych informacji niezbędnych do efek- tywnego zarzadzania przedsiębiorstwem. W pracy wykorzystano analizę źródeł litera- turowych oraz uregulowania prawa podatko- wego i bilansowego. Przeprowadzoną analizęi wyciągnięte wnioski autorka sformułowała w oparciu o wiedzę i wieloletnią praktykęzawodową z zakresu podjętego tematu.

Summary
The aim of the work is the determination of that what kind of information results from the particular forms of bookkeeping evidence chosen and applied by the enterprises clas- sified to the group of micro-, small- and medium-size enterprises and the attempt to present effects of this choice on the enterpri- se’s development. Thus a short characteristics of particular evidencing models applicable in our country was presented and analysed in view of the quantity and quality of the received pieces of information necessary for effective management of an enterprise. In the work the analysis of literature sources and tax and balance sheet law regulations was used.The author described the conducted analysis and conclusions basing on her knowledge and many-year professional experience in the subject scope.

Słowa kluczowe: MŚP,rachunkowość, ewidencje podatkowe, konkurencyjność.

Keywords: SMEs, accounting, tax evidence, competitiveness.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.