Ograniczenia w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Piotr Makarzec

Streszczenie


Streszczenie
Dynamiczny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce nastąpił po 1989 r. tj. na początku transformacji ustrojowej. Aby możliwy był dalszy jego dynamiczny rozwój potrzebna jest aktywna polityka państwa i samorządu promująca przedsiębiorczość. Wśród ograniczeń mających wpływ na funkcjonowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw wyróżniamy: - ograniczeniafinansowe, - ograniczenia, - ograniczenia prawne, - ograniczenia społeczne, - ograni- czenia informacyjne. Pozostałe słabe strony sektora małych i średnich przedsiębiorstw to: wysoki stopień uzależnienia od rynków lokalnych, słabość zarządzania, brak dosta- tecznych umiejętności w zakresie sprzedaży i marketingu oraz strategicznego planowania i zarządzania finansowego, a także bariery związane ze złym stanem majątku trwałego i niedorozwojem infrastruktury. Uwarunkowania i bariery, stojące na drodze rozwoju polskich małych i średnich przedsię- biorstw, w znacznym stopniu neutralizowane mogą być przez odpowiednio umiejętnie prowadzoną i ukierunkowaną politykę rządu, budowanie stabilnego podłoża polityczno- -ekonomicznego oraz propagowanie i dofinan- sowanie programów wspierających działalnośći rozrost sektora prywatnej przedsiębiorczości..

Summary
A dynamic development of small and medium-sized enterprises in Poland started after 1998, i.e. at the beginning of the trans- formation of the political system. To make its further dynamic development possible, it is necessary to run active state and self- -government policy which would promote entrepreneurship.
One my distinguish the following limitations having effect on the performance of small and medium-sized enterprises:financial limitations, market restrictions, legal limita- tions, social limitations, information. Other weaknesses of small and medium-sized enterprises are as follows: a high degree of reliance on local markets, weak manage- ment, the lack of sufficient skills in sales and marketing , strategic planning and financial management as well as barriers connected with a poor condition of tangible assets and underdeveloped infrastructure.
Conditions and barriers hindering the deve- lopment of Polish small and medium enter- prises may be largely reduced through the government's policy properly directed and carried out, creating a stable political and economic background as well as promoting and financing programs aimed to support activities and growth of private business.

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, ograniczenia, aktywna polityka, programy wspierające.

Keywords: small and medium-sized enterprises, limitations, active policy, supporting programs.Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.