Model współpracy uczelni technicznej z parkiem naukowo-technologicznym

Dawid Kowalczyk, Arkadiusz Małek

Streszczenie


Streszczenie
W artykule dokonano studium przypadków współpracy Lubelskiego Parku Naukowo- -Technologicznego oraz Politechniki Lubel- skiej. Przedstawiono potencjał obu instytucji wraz z kluczowymi narzędziami niezbęd- nymi dla poprawnego przeprowadzenia komercjalizacji wiedzy. Zaprezentowano model inkubacji start-upów przez dwa różne inkubatory. Przeanalizowano najważniejsze wyzwania rynkowe dla młodych naukow- ców. Przedstawiono przykłady aktywności obu instytucji w komercjalizacji wiedzy oraz wspierania idei start-up. 


Summary
e article presents case studies of coopera- tion between Lublin Science and Technology Park and the Lublin University of Technolo- gy. It shows the potential of the both institu- tions, together with the key tools necessary for the proper performance of the know- ledge commercialization. Presented model of incubation of start-ups by two di erent incubators. It also examines the key market challenges for young scientists. e exam- ples of the activity of both institutions in the commercialization of knowledge and to pro- mote the idea of start-up were presented. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.