Przedsiębiorcy „za miedzą” – zachowania biznesowe mieszkańców krajów sąsiadujących z Polską Wschodnią

Mirosław Matosek

Streszczenie


Streszczenie
W artykule opisany jest kulturowy kon- tekst transgranicznych relacji biznesowych z mieszkańcami krajów graniczących z Pol- ską Wschodnią. Przedstawione są koncep- cje kultur organizacyjnych w odniesieniu do Rosjan, Litwinów, Białorusinów, Ukra- ińców i Słowaków oraz praktyczne aspekty komunikacji międzynarodowej. Autor broni tezy, że również w przypadku najbliższych sąsiadów, oprócz znajomości uwarunkowań gospodarczych w kraju partnera, przydatna jest elementarna wiedza z zarządzania na styku kultur. Pozwoli to zrozumieć posta- wy, przewidzieć reakcję sąsiadów, przełamać bariery i ułatwić sukces w transgranicznym biznesie. 


Summary
e article describes the cultural context of cross-border business relationships with residents of countries bordering Eastern Poland. e concepts are organizational cultures in relation to the Russians, Lithu- anians, Belarusians, Ukrainians and Slo- vaks and practical aspects of international communication. e author defends that also in the case of immediate neighbors, in addition to knowledge of economic con- ditions in the other country, it is useful to elementary knowledge of management at the crossroads of cultures. is will allow you to understand the attitudes, predict the reac- tion of neighbors, break down barriers and facilitate cross-border business success. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.