Wprowadzanie elementów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Łukasz Wojciechowski

Streszczenie


Streszczenie
Celem artykułu jest wielopłaszczyznowe przedstawienie wprowadzania elementów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Autor poddaje analizie możliwości imple- mentacyjne narzędzi dostarczonych w ramach projektu „Professional Development of University Educators for Improving Stu- dents’ Entrepreneurial Skills” realizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie wraz z partnerami zagraniczny- mi. Umiędzynarodowienie badań pozwoliło na opracowanie scenariuszy zajęć, które sta- nowią narzędzie dydaktyczne dla nauczycieli akademickich wszystkich kierunków huma- nistycznych i społecznych. Artykuł zawiera także rozważania dotyczące zasadności i celowości wprowadzania elementów kształ- cenia w zakresie przedsiębiorczości na takich kierunkach studiów. 


Summary
e aim of this article is to present a mul- tidimensional implementation of elements of entrepreneurship education in the course of internal security. e author analyzes the possibility of implementing the tools provi- ded by the project “Professional Develop- ment of University Educators for Improving Students’ Entrepreneurial Skills” carried out by the University of Economics and Innova- tion in Lublin, together with foreign part- ners. e internationalization of research led to the development of lesson plans, which act as teaching tools for university teachers of all humanities and social studies. is article also discusses the validity and usefulness of introducing elements of entrepreneurship education in such courses of study. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.