Orientacja przedsiębiorcza i kształcenie kompetencji przedsiębiorczych w Polsce – zalecenia dla modelu kształcenia studentów PROFEDU

Robert Porzak

Streszczenie


Streszczenie
Przedsiębiorczość jest podstawą dobrobytu społeczeństw, gdyż opiera się na niej skutecz- ność gospodarki. Opracowanie przedstawia zalecenia dla realizacji projektu PROFEDU, dotyczącego włączania przedsiębiorczości do programów kształcenia. Zbadano Skalą Orientacji Przedsiębiorczej (SOP) 661 studen- tów ekonomii, zarządzania, bezpieczeństwa wewnętrznego i turystyki i rekreacji. Najsil- niej zaznaczone składowe orientacji przedsię- biorczej studentów, to motywacja, następnie pewność siebie, a najmniej przywództwo. Orientacja przedsiębiorcza studentów bezpie- czeństwa wewnętrznego jest istotnie większa w porównaniu z pozostałymi kierunkami. Ze względu na różnice w zakresie orienta- cji przedsiębiorczej studentów zalecane jest regularne dostosowywanie poziomu i treści kształcenia przedsiębiorczości w programach typu PROFEDU do specy ki kierunku stu- diów rozpoznanej badaniami SOP. 


Summary
Entrepreneurship is the foundation for the welfare of societies because it creates the base for the economic growth. e study provides recommendations for the PROFEDU project prepared to include entrepreneurship train- ing in curricula. e Entrepreneurial Orien- tation Scale (SOP) was lled by 661 students of master degree programs in economics, management, internal security and tourism and recreation. Motivation is the strongest component of students’ entrepreneurial orientation, then con dence and the last is leadership. Entrepreneurial orientation of internal security course students is signi - cantly higher than for other courses. Due to the di erences in students’ entrepreneurial orientation it is recommended to regularly adjust the level and content of entrepreneur- ship education programs like PROFEDU to the speci c eld of study assessed using SOP. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.