Refleksje nad rozwojem gospodarczym Lubelszczyzny w latach 2000–2014

Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk

Streszczenie


Streszczenie
Województwo Lubelskie w latach 2000–2014 było trzecim wśród województw charaktery- zujących się najniższym wzrostem PKB per capita, niemniej można zauważyć, że ponie- sione wysiłki w celu poprawy sytuacji zapo- biegły pogrążeniu się w niedorozwoju. Arty- kuł omawia wybrane czynniki wpływające na utrzymującą się stagnację w rozwoju regionu. 


Summary
Between 2000 and 2014 Lublin voivodship was the third of having the least growth rate in Poland. Nevertheless, certain e orts un- dertaken stopped the tendency of recession. is article discusses the factors having in- uence on the continuing stagnation. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.