Coaching jako metoda wspierania przedsiębiorczości

Ryszard Białek

Streszczenie


Streszczenie
Artykuł dotyczy roli coachingu we wspiera- niu przedsiębiorczości, jego pozycji w relacji do osób tworzących rmy od podstaw, jak również jego oddziaływania na funkcjo- nujące już kadry współczesnych przedsię- biorstw. Wyjaśnia genezę coachingu, jego rodzaje, cechy i funkcje które pełni oraz znaczenie dla osób korzystających z takiej formy pomocy. Coching można odnosić do osób indywidualnych, jako coaching osobi- sty (life coaching) oraz coaching biznesowy. Coaching biznesowy jest jądrem zaintere- sowania niniejszego artykułu, jako forma wspierania przedsiębiorców, pracowników oraz kadry menedżerskie w pełnieniu ich funkcji. Z coachingu biznesowego korzystają pracownicy, którym pokazywana jest misja rmy, cele jakie przed nią stoją i oczekiwa- nia pracodawców wobec nich. Coaching menedżerski koncentruje się bardziej na strategii rmy, na tym jak skutecznie zarzą- dzać podwładnymi, jak radzić sobie z proble- mami. Dalej wyjaśnia się rolę coacha i jego usytuowanie wobec innych osób pełniących różnorakie role w społeczeństwie. Coaching jako taki ma stosunkowo krótka historię, lecz cechuje się szybkim rozwojem. Na pewno jest pomocny dla młodych ludzi oderwanych od swoich środowisk, rodziny, przyjaciół, którzy w innych miejscach tworzą swoje historie zawodowe i coach może być dla nich powiernikiem, doradcą, „aniołem stróżem”. 


Summary
is article describes the role of coaching in supporting businesses and its position for people who are starting their companies from basis as well as general management of already prospering modern enterprises. It explains the origin of coaching, its types, features, functions and the importance for people who use this form of assistance. Coaching can refer to individuals as personal coaching (life coaching) and professionals. Business coaching is the main key of interest of this article as a form of support for entre- preneurs, employees and management to improve their performance. One of the main focus of business coaching is to show the mission of the company to their employ- ees, outline goals andpresent expectations of employers towards them. Coaching for managers is focusing mainly on business strategy, methodology of e ective manage- ment and problem solving. Furthermore, the role of coach is positioned in relation to other professional performing various roles within society. Coaching has a relatively short history but it is characterized by a rapid development.It is certainly helpful for young people detached from their environment, family and friends who are creating their own professional stories in di erent places. Coach can be their guide, their trusted advi- sor, their “Guardian Angel”. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.