Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw a rozwój polskich województw

Dariusz Reśko, Oskar Kiercz

Streszczenie


Streszczenie
W artykule podjęto temat zależności pomię- dzy rozwojem regionalnym mierzonym wskaźnikiem Produktu Krajowego Brutto Per Capita wszystkich 16 województw Pol- ski, a sektorem Małych i Średnich Przedsię- biorstw wyrażonym liczbą mikro, małych i średnich rm. Okresem badawczym objęto lata 2005–2012. Wykazano dodatnią ogólną zależność korelacyjną pomiędzy opisanymi zjawiskami, a więc PKB Per Capita od liczby rm sektora MŚP. Analizując jednakże ten związek uszczegółowiając na poszczególne województwa oraz trzy kategorie sektora MŚP powyższe relacje wykazują znaczne zróżnicowanie. 


Summary
e article deals with the relationship between regional development measured with Gross Domestic Product Per Capita for al, 16 provinces of Poland and the sec- tor of Small and Medium-Sized Enterprises expressed in the number of micro-, small and medium-sized enterprises. e analysis covered the period of 2005–2012. A general positive correlation between the described phenomena was demonstrated, that is the correlation between GDP Per Capita and the number of SME sector enterprises. However, when analyzed for particular provinces and three categories of the SME sector, the above relations di er signi cantly. Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.