Podatek od nieruchomości jako koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy

Tomasz Wołowiec, Agnieszka Żywicka, Dariusz Reśko

Streszczenie


Streszczenie
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawierają przepisu, z któ- rego wynikałoby, że podatek od nieruchomo- ści nie może być zaliczony przez przedsiębior- cę w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Istotne dla zaliczenia podatku od nierucho- mości do kosztów podatkowych koniecz- ne będzie uznanie, iż wydatek na zapłatę podatku spełnia przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 


Summary
e provisions of the Law on Corporate Income Tax does not contain a provision which imply that property tax can not be counted by the entrepreneur as a deductible costs. Essential for a tax credit property tax costs will be necessary to accept that expen- diture for payment of the tax ful lls the con- ditions laid down in Article. 15 paragraph. 1 of the Law on income tax. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.