Innowacje w sektorze bankowym w Polsce po roku 1990

Adam Szafarczyk, Michał Paweł Szafarczyk

Streszczenie


Streszczenie
Począwszy od roku 1990 sektor bankowy ulegał w Polsce burzliwym zmianom, wśród których nie sposób nie zauważyć masowego wykorzystania nowych rozwiązań technicz- nych rewolucjonizujących oblicze produktów, sposobu funkcjonowania oddziałów banko- wych, kanałów dostępu, metod płatności, itp. Artykuł koncentruje się na wprowadzanych innowacjach i ich konsekwencjach zarówno dla detalicznego klienta banku, jak i dla stra- tegii działania całego przedsiębiorstwa. 

Summary
Since 1990 banking in Poland undergoes rapid change, mainly because of the adap- tation of the new technologies revolutionis- ing the way the product is being o ered to the customer. is article is discussing these innovations and their in uence to the world of nance, mainly – but not only – from the viewpoint of a retail customer. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.