Współpraca – przyczynek do dyskusji o podkarpackich szansach rozwojowych w działaniach innowacyjnych – analiza wybranych obszarów

Piotr Zawada

Streszczenie


Streszczenie
W trakcie wielu spotkań, które są organizowa- ne przez instytucje otoczenia biznesu w Polsce, ale także przez te, zainteresowane prowadze- niem działalności innowacyjnej i badawczo- -rozwojowej, poruszane są kwestie transferu i wykorzystania technologii powstałych w pol- skich uczelniach, w przedsiębiorstwach, w jed- nym celu – osiągnięcia wymiernych efektów, znaczącej wartości dodanej. To dzięki takiej współpracy można się spodziewać osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i efektywnego spo- żytkowania premii pierwszeństwa. W ocenie autora opracowania (który pełni funkcje wice prezesa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regio- nalnego) słabym punktem w takim transferze jest niski poziom kultury innowacyjnej i sto- sunkowo niewielkie doświadczenia uczest- ników gry rynkowej w zakresie współpracy nauki i biznesu w Polsce. W artykule zostanie przedstawiony oprócz rozważań związanych ze znaczeniem innowacji w rozwoju gospo- darczym kraju, streszczenie raportu opraco- wanego przez autora i pracowników Centrum Transferu Technologii Innowacji i Informaty- zacji RARR. 


Summary
During numerous meetings organized by business institutions in Poland, as well as by entities interested in conducting inno- vative, research and development works, an issue of transfer and usage of technolo- gies created in Polish universities, higher education schools and companies has arisen. ere is one aim of such actions, to pro- duce tangible e ects, a substantial added value. Due such cooperation one can expect to gain the competitive edge and be able to e ectively exploit the rst movers’ advan- tage. In the author’s opinion (vice presi- dent of the Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego) a weak point in such a trans- fer is the low level of innovative culture and relatively limited experience of the market players in combining science with business in Poland. e article, apart from re ections connected with the meaning of innovation for the economic development of a country, presents a summary of a report drawn up by the author and the employees of the Cen- trum Transferu Innowacji i Informatyzacji RARR. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.