Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE REFERATÓW

 1. Referat należy nadesłać w postaci elektronicznego dokumentu tekstowego o nazwie „nazwisko_tytuł_artykułu” zapisanego w MS Word na adres: sylwia.skrzypek-ahmed@wsei.lublin.pl

 2. Objętość referatu: 0,5 do 1 arkusza tj. 20 000 - 40 000 znaków (ze spacjami, bez ilustracji). Na objętość referatu składa się: tekst referatu wraz z tytułem i afiliacją, streszczeniem i słowami kluczowymi oraz pełną bibliografią (Akty prawne, Orzecznictwo, Materiały źródłowe, Literatura, Źródła internetowe).

 3. Tekst referatu powinien zawierać na jednej stronie około 2000 znaków (średnio 31 wierszy po 65 znaków), marginesy 2,5 cm.

 4. Format ogólny dokumentu: czcionka Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza.

 5. Przypisy dolne czcionka: Times New Roman 10 pkt, interlinia 1,5 wiersza.

 6. Na początku referatu należy zamieścić informację o autorze zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy wraz z dokładnym adresem do korespondencji, telefon, e-mail.

 7. Następnie tytuł artykułu: akapit wyśrodkowany, pogrubiony, Times New Roman, czcionka 14 pkt w języku polskim i angielskim.

 8. W dalszej kolejności streszczenie referatu i słowa kluczowe. Streszczenie (do 150 wyrazów) w języku polskim i angielskim. Słowa kluczowe (do 6 słów kluczowych) w języku polskim i angielskim.

 9. Podział tekstu na podpunkty w formacie: tytuł podpunktu czcionka Times New Roman 12 pkt, pogrubiony.

 10. Bibliografia – na końcu tekstu – w układzie alfabetycznym, według następującego schematu: Akty prawne, Orzecznictwo, Materiały źródłowe, Literatura, Źródła internetowe.

 11. Przypisy należy sporządzić według następującego wzoru:

Literatura:

  • A. Cwynar, W. Cwynar, Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje – systemy – narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002, s. 25

  • D. Dąbek, [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego, K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, (red.), Warszawa 2010, s. 476.

 

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365

 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst ten nie był nigdzie opublikowany w części lub całości i nie został wysłany do innego czasopisma.

 2. Manuskrypt został zapisany w formacie OpenOffice, Microsoftr Word, RTF lub WordPerfect

 3. Zastosowano zapis URL w pozycji literatury, gdy jest on dostępny.

 4. Tekst je zapisany czcionką 12 punktów z zachowaniem pojedynczej interlinii, stosowana jest kursywa a nie podkreślenia, z wyjątkiem adresów URL, a wszystkie ilustracje, tabele i ryciny zamieszczone są w tekście a nie na końcu.

 5. Manuskrypt przygotowano zgodnie ze stylistycznymi i biograficznymi wymogami Wskazówek dla Autorów zamieszczonymi w wybranym prze autora/ów czasopiśmie.

 6. Przesłany manuskrypt zostanie odpowiednio sformatowany przez reakcję dlatego należy unikać dodatkowego formatowania.

 

Polityka prywatności

Dane osobowe wprowadzone na stronie Wydawnictwa będą używane wyłącznie do celów statutowych Wydawnictwa i nie będą wykorzystywane do innych celów ani udostępniane innym podmiotom.