Informacje dla autorów

Przed wysłaniem artykułu proszę zapoznać się z zakresem tematycznym danego czasopisma oraz wskazówkami dla autorów. Artykuły należy wysyłać drogą elektroniczną po uprzednim zarejestrowaniu się i otrzymaniu hasła na podany adres e-mail. Osoby już zarejestrowane proszone są o zalogowanie się i postępowanie według podanych wskazówek.


I.              INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

 Decydując się na publikację swoje pracy w Zeszytach Naukowych WSEI Seria Administracja prosimy o wypełnienie, podpisanie i odesłanie Oświadczenia twórców o przeniesieniu praw majątkowych do dzieła skierowanego do publikacji,  na adres:

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Projektowa 4, 20-560 Lublin

Z dopiskiem: Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracji

 

Zgodnie z polityką wydawniczą Redakcji Zeszytów Naukowych WSEI seria Administracja, będą publikowane artykuły w języku polskim, angielskim, francuskim oraz rosyjskim, które uzyskają pozytywne recenzje wydawnicze i będą spełniały następujące wymogi edytorskie i formalne:

 1. Format *.doc., *.docx, *.rtf; obojętność artykułu wraz z przypisami i bibliografią nie może przekraczać 40 000 znaków; recenzje, sprawozdania do 20 0000; czcionka Time New Roman – w tekście podstawowym 12 pkt., w przypisach i bibliografii 10 pkt., tytuł artykułu  14 pkt., podtytuły 12 pkt; interlinia 1,5; marginesy 2,5. Tekst artykułu podzielony na części w tym wprowadzenie i zakończenie.
 2. Tekst wyjustowany, prosimy nie stosować funkcji styl;  akapity: „przed” i „po”: 0, wcięcia z lewej: 1,25 (prosimy używać ścieżki:  akapit -  wcięcia z lewej 1,25).
 3. Imię i nazwisko, adres instytucji w której jest afiliowanych, adres poczty elektronicznej oraz krótka informacja o autorze – czcionka 11 pkt.
 4. Prosimy nie likwidować tzw. znaków wiszących (nie stosować tzw. „twardej spacji”).
 5. Prosimy wyłączyć funkcję automatycznego podziału wyrazów.
 6. Do artykułu proszę dołączyć streszczenie (maksymalnie do 600 znaków) i słowa kluczowe (do 5 słów) w języku polskim i angielskim, oddzielone przecinkiem. Prosimy aby słowa kluczowe nie zawierał słów użytych w tytule artykułu.
 7. Bibliografia przygotowana w podziale na sekcje: akty normatywne, orzeczenia, dokumenty, monografie i artykuły naukowe, prasa codzienna, źródła internetowe; opis musi zawierać nazwisko i pełne imię autora, tytuł, nazwę wydawnictwa, miejsce i rok wydania oraz numer DOI w przypadku pozycji, które go posiadają (przykłady zamieszczone poniżej). Tytuły artykułów i monografia, akty normatywne -  kursywa; Cytaty – w cudzysłowie.
 8. Rysunki, tabele, diagramy Kolory szarości, w formie do edycji, tytuł tabeli nad ilustracją czcionka 11 pkt., źródło pod tabelą, czcionka 10pkt.
 9. Przypisy dolne – czcionka 10, Times New Roman, interlinia 1,0; tekst wyjustowany.
 10. Układ artykułu: imię i nazwisko Autora wraz z afiliacją, tytuł w języku polskim, tytuł w języku angielskim, streszczenie i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim), tekst główny, bibliografia, nota o autorze.
 11. Zasady tworzenia przypisów dolnych – wybrane pozycje
  • Jednolity Akt Europejski, Dz. Urz. UE L 169 z dnia 28.6.1987, art. 30, s. 13.
  • M. Paździor, Stany nadzwyczajne,[w:] Instytucje bezpieczeństwa narodowego, B. Szmulik, M. Paździor (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 412.
  • A . Młynarski, Centrum Antyterrorystyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Geneza, zasady działania oraz doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 2, s. 104.
  • EBOiR da 300 mln zł kredytu na budowę terminalu LNG, dostępne na: http://budownictwo.wnp.pl/eboir-da-300-mln-zl-kredytu-na-budowe-terminalu-lng,180354_1_0_0.html, [dostęp: 4.10.2012]. data dostępu w nawiasie kwadratowym.
 12. Bibliografia - przykład:
Akty normatywne
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20.12.2013).
Dyrektywa 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r., która nakłada na państwa członkowskie zobowiązanej utrzymania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych,
Dz. Urz. UE L 217 z dnia 8 sierpnia 2006 r.
Protokoły dodatkowe do konwencji genewskich  z 12 sierpnia 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I) oraz dotyczący ochrony ofiar niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół II),
Genewa, 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik, Dz. U. z 2015 r., poz. 1056).
Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty,
(Dz. Urz. UE C 340 z dnia 10.11.1997).
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r
. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym
(Dz. U. z 2004 r., nr  98, poz. 978).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2013, poz. 1166).

Orzecznictwo
Postanowienie  WSA w Lublinie z dnia 29 października 2014 r
. sygn. akt III SAB/Lu75/14.

Dokumenty i materiały
Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Bezpieczna Europa w Lepszym Świecie,
z dnia 12 grudnia 2003, Urząd Publikacji Europejskiej, Luksemburg 2009.

Opracowania naukowe
Breński Wiesław, Wybrane problemy gospodarki globalnej i ich wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku, (red.)  Piotr Olszewski, Tomasz Kapuśniak, Waldemar Lizak, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2009.
Buzan Barry., Rethinking security after the cold war, „Conflict and Cooperation” 1997, tom 32, nr 1.
Friedman Thomas L., The Lexus ant the Olive Tree, Publisher Anchor Books, Nowy Jork 2000.

Artykuły prasowe
Czubara Krzysztof, W Grabowcu Sowieci „polowali” na polskich oficerów. Bój na Grabowieckiej Górze, „Tygodnik Zamojski” z 29 września 2005 r., s. 3.

Źródła internetowe
Malinowski Dariusz., Umowa na dostawy LNG z Kataru podpisana,  dostępne na http://gazownictwo.wnp.pl/umowa-na-dostawy-gazu-lng-z-kataru-podpisana,83596_1_0_0.html,  [dostęp: 12.02.2010].
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” Spółka Akcyjna, http://www.pern.com.pl/

 

 II.              INFORMACJA O PROCEDURZE RECENZOWANIA

 Zasady recenzowania artykułów naukowych w Zeszytach Naukowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji seria Administracja

 1. Do oceny każdego artykułu redaktorzy tematyczni (naukowi) powołują niezależnego recenzenta spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu.
 2. Redaktorzy tematyczni (naukowi) dobierają recenzentów najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
 3. Między recenzentami i autorami artykułów nie występuje konflikt  interesów; w razie potrzeby recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
 4. Procedura recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności – recenzent i autorzy nie znają swoich tożsamości (double-blind reviev process).
 5. Każda recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji.
 6. Nie są przyjmowane recenzje niespełniające merytorycznych i formalnych wymagań.
 7. Wstępnie zakwalifikowany przez redaktora naczelnego do wydania artykuł zostaje wysłany do recenzentów, którzy wypowiadają się na temat jego przyjęcia lub odrzucenia. Recenzenci mają prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 8. W przypadkach spornych powoływani są dodatkowi recenzenci.
 9. Uwagi recenzentów są przekazywane autorowi, który ma obowiązek poprawienia tekstu.
 10. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor naczelny czasopisma, zasięgając opinii członków Komitetu Redakcyjnego.
 11. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia artykułu są zawarte w formularzu recenzji.
 12. Formularz recenzji znajduje się na stronie internetowej Zeszytów Naukowych.
 13. Nazwiska recenzentów współpracujących będą  podawane raz w roku – w  opublikowanym numerze czasopisma, a także  zostaną opublikowane na stronie internetowej czasopisma.

DO POBRANIA:

Formularz Recenzji

Oświadczenie Twórców Dzieła