ezpieczeństwo w środowisku szkolnym na przykładzie miasta Opoczna

Anna Wiktorowicz

Streszczenie


Streszczenie
Współczesna rzeczywistość daje poczucie wielu zagrożeń. Są one odczuwalne zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie. Dynamika ciągłego rozwoju techniki, cywilizacji, gospo­ darki, pomimo licznych rozwiązań mających prowadzić do łatwiejszego życia, wprowa­ dziła poza udogodnieniami również liczne zagrożenia dotykające zarówno jednostkę, jak i zbiorowość. Zagrożenia powstają na różnych płaszczyznach, nie tylko technika i potęp są tu przyczyną, lecz także sprzeczne poglądy poli­ tyczne, kon ikty etniczne, religijne, migracje, to wszystko ma również bardzo duży wpływ na rosnący poziom zagrożeń powstających na przestrzeni ostatniego wieku. Bezpieczeństwo w życiu każdego człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Jest to tak zwany element wręcz naturalnie połączony z narodzinami, dorasta­ niem, życiem, starzeniem się człowieka. Bez względu na wiek, potrzeba poczucia bezpie­ czeństwa zawsze nam towarzyszy. W związ­ ku z tym naturalnym staje sie fakt zbadania poziomu poczucia bezpieczeństwa w środo­ wisku szkolnym właśnie. Szkoła to miejsce, w którym młodzi ludzie poddani są pewnemu procesowi kształcenia ich osobowości. Bezpie­ czeństwo dzieci jest pojęciem dość nieostrym, ponieważ ich postrzeganie rzeczywistości róż­ ni sie od postrzegania dorosłego człowieka. 

 

Summary
In today’s world, people are aware of numer­ ous threats. ey are both subjective and objective. Apart from introducing mecha­ nisms that make life easier, the dynamic development of technology, civilization and economy has caused threats faced by both an individual, and society. e threats are pres­ ent across di erent spheres: their sources include not only technology and develop­ ment. Contrasting political views, ethnical and religious con icts, as well as migrations have contributed to an increase in threats over the last century. Security is an important aspect for every person. It is inherent in all the stages of human life: birth, adolescence, adult life and old age. We want to feel secure irrespective of age. erefore, it is inevitable to evaluate the sense of security in a school environment. School is the place that has an in uence on the personality of young people. Security of children may be hard to investi­ gate, as their perception of reality di ers from that of adults. 


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.