История возникновения общественной администрации в Польше – дубль ретроспектива

Agnieszka Żywicka

Streszczenie


Аннотация
В статье представлена история форми- рования структур государственного управления от истоков польского госу- дарства до 2001 года. Представлена эво- люция значения термина администрация в аспекте историческом и изменяющиеся взгляды, доктрины права в этой области. Был представлен исторический очерк учреждений публичной администрации в отдельных исторических периодов и их компетенции. 

Streszczenie
W artykule zaprezentowana została histo- ria kształtowania się struktur administracji publicznej od początków państwa polskiego aż do roku 2001. Zaprezentowana została ewolucja znaczenia terminu administracja w ujęciu historycznym oraz zmieniające się poglądy doktryny prawa w tym zakresie. Przedstawiony został rys historyczny urzę- dów administracji publicznej w poszczegól- nych okresach historycznych oraz ich kom- petencje. 

 


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.