Dyrektywy konsumenckie Unii Europejskiej w kontekście praw uczestników handlu detalicznego i usług na Ukrainie

Andrzej Wawryniuk

Streszczenie


Streszczenie
Podstawowe prawa konsumencie na Ukra- inie zostały zawarte w kilku dokumentach. Najważniejszym z nich jest Konstytucja Ukrainy z 1996 r., która zawiera ogólne sfor- mułowania na ten temat. Szczegółowe zapisy prawne zawiera Ustawa o prawach konsu- mentów, która wielokrotnie nowelizowana w ostatecznym brzmieniu obowiązuje od 1 grudnia 2005 r. Zgodnie z jej zapisem kon- sumenci na terytorium Ukrainy podlegają specjalnej ochronie państwa. Jeden z zapisów daje również możliwość tworzenia stowarzy- szeń konsumenckich. Należy jednak zauwa- żyć, że na Ukrainie, w odróżnieniu od Polski, nie ma rzeczników praw konsumenckich. 


Summary
Basic consumer rights in Ukraine have been included in several documents. e most import_ant of these is the Constitution of Ukraine from 1996. e Constitution con- tains general statements on the rights sub- ject. On the other hand, specic legal provi- sions are provided in e Act on Consumer Rights. e Act was amended several times and its nal version has been in force since 1 December 2005.
According to the document record, the con- sumers in the Ukraine area are the subjects of special state protection. One of the records gives also the opportunity to create consum- er associations. It should be noted, however, that in Ukraine, unlike Poland, there are no consumer advocates. Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.