Ewolucja zakazu reformationis in peius

Maciej Muzyka

Streszczenie


Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zwięzłego wprowadzenia do historii i ewolucji instytucji zakazu reformatio in peius w polskiej procedurze administracyjnej. Artykuł przed- stawia genezę zakazu reformationis in peius w austriackim systemie prawa i jej transpozycje do systemu prawa w Polsce, jak również rozwój i obecny kształt omawianej zasady. W prezen- towanym artykule zawarty jest przegląd aktów prawnych i orzecznictwa, które miało kluczowy wpływ na rozwój zasady reformationis in peius w procedurze administracyjnej 


The purpose of this article is to give a brief introduction into history and evolution of reformatio in peius rule in Polish admini- strative procedure. The article describes the genesis of reformatio in peius in Austrian legal system and its transposition into Polish legal system as well as its development up to the current form. This article overviews legal acts and judicial rulings crucial to develop- ment of reformation in peius in administra- tive procedure Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.