Charakterystyka norm prawnych zawartych w aktach planistycznych na przykładzie planów miejscowych

Piotr Kwaśniak

Streszczenie


Wyjątkowość planów miejscowych, na tle pozostałych opracowań dotyczących zago- spodarowania przestrzeni, przejawia się nie tylko w stopniu ich konkretności, ale tak- że w formalnej przesłance ich ogłaszania, gwarancjach bezpośredniego uczestnictwa społeczeństwa w kształtowaniu ich treści, a także jawnym charakterze treści postano- wień w nich zawartych. Przyjmując norma- tywny charakter planów miejscowych nale- ży zauważyć, że cecha konkretności norm planowych nie kłóci się z generalnością oraz normatywnym ich charakterem. Świadczy to o ich specyfice, ponieważ normy planowe są zarazem generalne i konkretne. W treści planów miejscowych uszczegóławiane są po- szczególne etapy zagospodarowania określo- nych terenów, które mają być realizowane, co obrazuje cechę konkretności. Jednocześnie zaś enumeratywne postanowienia planistycz- ne należą do szerszej całości, która w sposób planowy jest realizowana na określonym te- rytorium (gminy lub jej części) w stosunku do określonej grupy adresatów, co obrazuje cechę generalności normy planowej. 


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.