Instytucjonalne i prawne uwarunkowania polityki ubezpieczeniowej w III Rzeczypospolitej Polskiej

Karolina Pałczyńska- Mortka, Marek Żmigrodzki

Streszczenie


Powszechny dostęp do produktów ubezpieczeniowych jest jednym z wyznaczników rozwoju społeczno-gospodarczego. Przedmiotowy artykuł jest próbą prezentacji instytucjonalnych oraz prawnych uwarunkowań polityki ubezpieczeniowej w III Rzeczypospolitej Polskiej. Skoncentrowano się w nim na pokazaniu roli jaką odgrywają ubezpieczenia w państwie oraz instytucjach finansowych. Zaprezentowany podział ubezpieczeń pozwala usystematyzować wiedzę na temat działów i kategorii ubezpieczeń. Omówiono również instytucje, których zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową w Polsce. Wskazane zostały kierunki oraz cele polityki ubezpieczeń społecznych, której zadaniem jest zapewnienie podstawowej opieki obywatelom. Artykuł kończy rozdział mówiący o polityce ubezpieczeniowej w instytucjach finansowych oraz kształtowaniu się polityki w Unii Europejskiej.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.