Charakter prawny Aktu Własności Ziemi wydanego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1971 r., nr 27, poz. 250) oraz możliwość jego weryfikacji na drodze administracyjnej

Jakub Winkler

Streszczenie


Akt własności ziemi to decyzja administracyjna wydawana przez właściwy organ administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, w celu uporządkowania i usankcjonowania własności gospodarstw rolnych samoistnych posiadaczy. Proces ten trwał do 1982 r. Następnie, z uwagi na zbyt wiele trudności, z którymi organy administracji publicznej nie mogły sobie poradzić, kompetencje te zostały przekazane sądom powszechnym. W tym krótkim okresie czasu wydano wiele decyzji, które nierzadko były obarczone kwalifikowanymi wadami. Od 1992 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, weryfikacja decyzji ostatecznych wydanych na podstawie ustawy uwłaszczeniowej stała się prawnie niedopuszczalna. Możliwe jest sprostowanie oczywistych omyłek, błędów pisarskich oraz rachunkowych, o ile nie będzie to zmierzało do usunięcia wady istotnej, a przez to merytorycznej zmiany decyzji.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.