Socjaldemokratyczna Partia Austrii w wyborach do Rady Narodowej w okresie rządów kanclerza Bruno Kreisky’ego w latach 1970-1983

Marek Żmigrodzki, Kinga Wnuk- Żywólko

Streszczenie


Parlament Federalny Republiki Austrii jest dwuizbowy i składa się z Rady Narodowej (Nationalrat) i Rady Federalnej (Bundesrat), tworzących wspólnie Zgromadzenie Federalne (Bundesversammlung). Przedmiotem naszych rozważań jest udział Socjaldemokratycznej Partii Austrii (Sozialdemokratische Partei Österreichs– w skrócie SPÖ) w wyborach do Pierwszej Izby Parlamentu, wybieranej co cztery lata „w głosowaniu tajnym i osobistym, przez mężczyzn i kobiety, którzy 1. stycznia roku wyborów ukończyli 18 lat, według zasady proporcjonalności”. W latach 1970-1983 odbyło się pięć konfrontacji wyborczych do Rady Narodowej. W roku 1970, 1971, 1975, 1979 i 1983, w trakcie których wybrano kolejno XI, XII, XIII, XIV i XV kadencję Rady.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.