Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 • edytor MS Word PL (wersja dowolna);

 • marginesy po 2,5 cm

 • interlinia - pojedyncza; wyrównanie obustronne;

 • czcionka podstawowa – Times New Roman CE 12p;

 • streszczenia i literatura 10p;

 • tytuł artykułu – pogrubiona 16p;

 • tytuły rozdziałów pogrubiona 14p;

 • podtytuły – pogrubiona 12p;

 • tytuły tabel – u góry, do lewej 12p; tabele – czcionka 10p; bez wewnętrznych linii poziomych;

 • podpisy rysunków i wykresów pod obiektem, centrowane, 10p;

 • przypisy – 10p; odwołania do literatury w przypisach wg wzoru: I. Nazwisko, Tytuł pracy. WYD, Miejsce wydania 1999, s. 110.

 • wykresy i rysunki w formacie akceptowanym przez edytor, umożliwiającym edycję rozmiaru i czcionki np. MS Exel, CorelDraw 8.0 lub wcześniejsze formaty CPT, GIF, BMB, WMF dla map bitowych i megaplików;

 • alfabetyczny wykaz literatury wg wzoru:

 1. Nazwisko I., Tytuł pracy, Tytuł periodyku 2009, nr 5.

 2. Nazwisko I., Tytuł pracy, WYDAWNICTWO, Miasto 2009.

 • Przypis bibliograficzny wydawnictw zwartych powinien zawierać kolejno: inicjały imion (kropka) i nazwisko (przecinek), tytuł zapisany kursywą (przecinek), nazwa wydawnictwa (przecinek), miejsce i rok wydania (przecinek), numer strony (kropka).

Np.

J. Pawelec, Zarządzanie firmą, PWN, Warszawa 2001, s. 28.

 

Przypisy bibliograficzne artykułów zawartych w czasopismach powinny zawierać: inicjały imienia (kropka) i nazwisko autora artykułu (przecinek), tytuł artykułu napisany kursywą (przecinek), tytuł czasopisma w cudzysłowie i rok wydania (przecinek), numer czasopisma (przecinek), strona (kropka).

 

Np.

D. Kowalski, Kreowanie sukcesu firmy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 7, s. 13.

 

Powyższe wskazówki dotyczą także podawania źródeł pod rysunkami, schematami i tabelami.

 

Artykuł powinien zawierać:

 1. Tytuł, (w języku polskim i angielskim)

 2. Słowa kluczowe (min. 5) - w języku polskim i angielskim,

 3. Krótkie streszczenie publikacji (ok. 1000 znaków typograficznych ze spacjami) zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

 

Układ artykułu:

 • Na początku tytuł i stopień naukowy imię i nazwisko autora, nazwę afiliowanej instytucji

 • Tytuł w języku polskim i angielskim

 • Streszczenie w języku polskim i angielskim

 • Słowa kluczowe

 • Wstęp

 • Rozdziały

 • Podsumowanie

 • Bibliografia sporządzona alfabetycznie (kolejność według nazwisk autorów).

 

Objętość artykułu: od 15 do 40 tys. znaków ze spacjami (do 22 stron ). 

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst ten nie był nigdzie opublikowany w części lub całości i nie został wysłany do innego czasopisma.

 2. Manuskrypt został zapisany w formacie OpenOffice, Microsoftr Word, RTF lub WordPerfect

 3. Zastosowano zapis URL w pozycji literatury, gdy jest on dostępny.

 4. Tekst je zapisany czcionką 12 punktów z zachowaniem pojedynczej interlinii, stosowana jest kursywa a nie podkreślenia, z wyjątkiem adresów URL, a wszystkie ilustracje, tabele i ryciny zamieszczone są w tekście a nie na końcu.

 5. Manuskrypt przygotowano zgodnie ze stylistycznymi i biograficznymi wymogami Wskazówek dla Autorów zamieszczonymi w wybranym prze autora/ów czasopiśmie.

 6. Przesłany manuskrypt zostanie odpowiednio sformatowany przez reakcję dlatego należy unikać dodatkowego formatowania.

 

Polityka prywatności

Dane osobowe wprowadzone na stronie Wydawnictwa będą używane wyłącznie do celów statutowych Wydawnictwa i nie będą wykorzystywane do innych celów ani udostępniane innym podmiotom.