Zeszyty Naukowe WSEI seria: ADMINISTRACJA


Zeszyty Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
SERIA: ADMINISTRACJA

 

Zeszyty Naukowe WSEI seria Administracja poświęcone jest szeroko rozumianej tematyce prawnej, administracyjnej oraz różnym aspektom bezpieczeństwa wewnętrznego. Czasopismo zorientowane jest na publikacje wysokiej jakości oryginalnych prac naukowych. Celem ZN WSEI seria Administracja jest publikacja prac o charakterze teoretycznym, praktycznym, analitycznym, prac naukowych o charakterze porównawczym, a także prac naukowych których, autorzy będą podejmować tematy aktualne, trudne prezentując krytyczne opinie. Redaktorzy czasopisma przyjęli kilka celów szczegółowych, które musi spełnić publikacja: tematyka powinna obejmować aktualne problemy z zakresu nauk społecznym, w szczególności odnoszących się do administracji, nauk o bezpieczeństwie, administracji publicznej oraz prawa, tworzyć płaszczyznę współpracy naukowej, promować wymianę intelektualną ośrodków badawczych.

Rada naukowa:

 • prof. dr Yuriy V. Bilousov,
 • prof. dr Viktória Harsági,
 • prof. zw. dr hab. Władysław Kucharski,
 • prof. dr hab. Oleksander Mereżko,
 • prof. dr hab. Vytautas Nekrosius,
 • prof. zw. dr hab. Marek Żmigrodzki,
 • prof. dr hab. Katarzyna Popik

Redakcja:

 • dr Mariusz Paździor (Redaktor Naczelny)
 • dr Justyna Trubalska (Z-ca Redaktora Naczelnego)
 • mgr Renata Wybacz (Sekretarz Redakcji)
 • mgr Marek Szczodrak (Redaktor Techniczny)

Redaktorzy tematyczni:

 • dr Justyna Trubalska (bezpieczeństwo wewnętrzne)
 • dr Agnieszka Żywicka (administracja)

Recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Mirosław Granat
 • prof. dr hab. Bogumił Szmulik
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Chorąży
 • dr hab. Natalia Słobodian

 Redaktorzy prowadzący:

 • Marek Szczodrak
 • Anna Konieczna