Numer 3 (2016)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

STUDIA I PRACE PEDAGOGICZNE

STUDIES AND PEDAGOGICAL WORKS

Lublin 2016

RADA NAUKOWA / PROGRAM BOARD

Tadeusz Aleksander, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Pavol Dancek, Uniwersytet w Bratysławie (Słowacja)
Mirosław Jarosz, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin
Jolanta Karbowniczek, Ignacianum, Kraków
Justyna Meissner-Łozińska, Uniwersytet Rzeszowski
Lidia Łysiuk, Brzeski Uniwersytet Państwowy im. A. Puszkina, Brześć (Białoruś) Marzena Pękowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce
Jerzy Potoczny,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Sanok Kazimierz Rędziński, Akademia Pedagogiczna im. J. Długosza w Częstochowie Jan Saran, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin
Jolanta Szempruch, Uniwersytet Pedagogiczny, Kielce
Stefana Walasek, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka Wałęga, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń Adam Winiarz, Uniwersyet Pedagogiczny, Kielce Anatol Wychruszcz, Instytut Pedagogiczny, Tarnopol (Ukraina)

KOMITET REDAKCYJNY / EDITORIAL BOARD

Redaktor naczelny / Editor-in-chief – Andrzej Meissner
Zastępca redaktora naczelnego / Deputy Editor– Wiesław Kowalski Sekretarz redakcji / Secretary to the Editorial Board – Anna Koper Zespół redakcyjny / Editorial Team: Jan Saran, Agnieszka Weiner, Wiesław Kowalski, Jerzy Potoczny, Małgorzata Dubis
Redaktor języka angielskiego / Editor of the English language – Wiesław Dacka Redaktor języka polskiego / Editor of the Polish language – Anna Koper Redaktor statystyczny / Statistical Editor – Robert Porzak

RECENZENCI / REVIEWERS

prof. dr hab. Alicja Puszka, prof. dr hab. Jerzy Doroszewski

STUDIA I PRACE PEDAGOGICZNE 2016(3)

STUDIES AND PEDAGOGICAL WORKS

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie University of Economics and Innovation in Lublin

Wyższa Szkoła Ekonomi i Innowacji w Lublinie

Studia i Prace Pedagogiczne

Studies and Pedagogical Works

Rok 2016(3)

© Copyright by Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy jest zabronione.

Opracowanie redakcyjne, skład, łamanie / Composition, layout:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Projekt okładki / Cover designer:

Marek Szczodrak, Anna Konieczna

Konsultacja językowa i korekta

Anna Koper

Printed in Poland
Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
tel. +48 81 749 17 77, fax tel. +48 81 749 32 13 sipp@wydawnictwo.wsei.lublin.pl www.wsei.lublin.pl

ISSN: 2353-4797 

Spis treści

##issue.coverPage.altText##

ROZPRAWY I MATERIAŁY

Biografia jako metoda badań pedagogicznych PDF
Jan Saran
Cyberprzestrzeń a zagrożenia wychowawczej roli systemu rodzinnego PDF
Marian Zdzisław Stepulak
Poziom wypalenia zawodowego oligofrenopedagogów PDF
Alicja Olszak
Edukacja seksualna młodzieży PDF
Wiesław Kowalski, Janina Szpiech
Współpraca rodziców z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej w świetle badań sondażowych PDF
Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik
Udział rodziców w życiu szkoły PDF
Anna Koper, Ines Kierzkowska-Żuk
Postawy dziewcząt niedostosowanych społecznie wobec aktu wybaczania PDF
Małgorzata Grabowska
Sieć szkolna w koloniach niemieckich (józefińskich) do 1873 r. (na przykładzie terenu łacińskiej diecezji przemyskiej) PDF
Roman Pelczar
Udział galicyjskich towarzystw oświatowych w popularyzowaniu włościańskiej kultury teatralnej PDF
Jerzy Potoczny
Tatomir Lucjan herbu Sas (1836–1901) – pedagog, geograf, historyk. Szkic do portretu PDF
Andrzej Meissner
Udział galicyjskich prawników w kształtowaniu się prawnych podstaw opieki nad dziećmi i młodzieżą PDF
Jolanta Podolak-Zając
Założenia i praktyka kształcenia językowego uczniów w szkołach polskich okresu międzywojennego PDF
Olga Tsaryk

RECENZJE I POLEMIKI

Recenzja książki: Małgorzata Dubis, Pedagogiczne uwarunkowania agresji dzieci i młodzieży. Rodzina – Szkoła – Cyberprzestrzeń – Uzależnienia, Lublin 2016, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ss. 150 PDF
Marian Zdzisław Stepulak
Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Pedagogiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych: «Teraźniejszość i przyszłość». Lublin, 17 marca 2017 roku. Wydział Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie PDF
Małgorzata Dubis, Marian Zdzisław Stepulak