Numer 1 (2014)

Spis treści

##issue.coverPage.altText##
Od redakcji PDF
 

ROZPRAWY I MATERIAŁY

Klasyfikacje i typologie jako sposoby uprawiania empirycznych badań pedagogicznych PDF
Jan Saran
Merytokracja: oligarchia utalentowanych czy sprawiedliwość szans? PDF
Tomasz Kalbarczyk
Kierunek pedagogika w Krajowych Ramach Kwalifikacji – opinia własna PDF
Kazimierz Jurzysta
Własne umiejętności samokształceniowe oraz twórcze myślenie wykorzystywane w nauce – w opinii studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie PDF
Anna Koper
Rola metod aktywizujących w dydaktyce akademickiej a rozwój kompetencji społecznych studentów w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji PDF
Hanna Sokołowska
Wolontariat jako czynnik rozwoju osobistego i zawodowego studentów PDF
Nadija Korpach
Asertywność – trudna sztuka dojrzałej postawy wobec złożonych sytuacji i przeżyć PDF
Joanna Inglot-Kulas
Znaczenie dramy w procesie wychowania PDF
Eugeniusz Szymik
Inkluzja jako forma nauczania dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych PDF
Petro Husak, Helena Bielkina-Kowalczuk
Dialogic teaching at school PDF
Oksana Duchak
Nauczyciele wobec śmiechu uczniowskiego podczas zajęć lekcyjnych PDF
Piotr Mezglewski
Sytuacja dziecka w rodzinie migracyjnej PDF
Katarzyna Tarka
Praca z rodziną dysfunkcjonalną – współczesnym wyzwaniem systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej PDF
Wiesław Kowalski
Stygmatyzacja dzieci otyłych jako przykład braku akceptacji rówieśniczej PDF
Sandra Kryska
Stosunek rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne do osób z upośledzeniem umysłowym PDF
Alicja Olszak
Istota i swoistość uzależnienia od substancji psychoaktywnych: podstawowe koncepcje naukowe, definicje i kryteria PDF
Petro Husak, Tetiana Martyniuk
Rola i miejsce dziadków w procesie wychowania religijno-duchowego wnuków w systemie rodzinnym PDF
Marian Zdzisław Stepulak
Profesor Julian Dybiec – przedstawiciel krakowskiego środowiska naukowego historyków wychowania PDF
Andrzej Meissner
Udział Towarzystwa Oświaty Ludowej w krzewieniu czytelnictwa i popularyzacji wiedzy wśród plebejskich warstw społeczeństwa galicyjskiego PDF
Jerzy Potoczny
Świętowanie w wiejskiej rodzinie galicyjskiej PDF
Ewa Barnaś-Baran
Galicyjscy przedstawiciele pedagogiki opiekuńczej. Ich działalność i dorobek naukowy PDF
Jolanta Podolska-Zając
Kary w szkołach galicyjskich przełomu XIX i XX wieku PDF
Czesław Gałek
Początki szkolnictwa w Sosnowcu (1870–1914) PDF
Kazimierz Rędziński
Trening funkcji wykonawczych u seniorów w domach pomocy społecznej
Barbara Koc-Kozłowiec

RECENZJE I POLEMIKI

Recenzja książki: Andrzej Meissner, Jerzy Potoczny (red.), Oświata na ziemiach polskich pod zaborami wobec wyzwań cywilizacyjnych, Lublin 2013, Wyd. WSEI, s. 229 PDF
Jerzy Doroszewski
Recenzja książki: Andrzej Meissner, Justyna Meissner-Łozińska, Szkice z dziejów myśli pedagogicznej w zaborze austriackim 1772–1918, Lublin 2013, s. 242, ilustracje
Jerzy Doroszewski
Recenzja książki: Jolanta Szempruch, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013, s. 386 PDF
Małgorzata Dubis
Recenzja książki: Wiesław Kowalski (red.), Rodzina wobec współczesnych wyzwań, Lublin 2014, Wyd. WSEI, s. 370 PDF
Jerzy Doroszewski
Recenzja książki:Jerzy Doroszewski, Szkolnictwo i oświata na Lubelszczyźnie w latach 1944–1948, Lublin 2013, s. 207 PDF
Bogdan Szyszka