Trening funkcji wykonawczych u seniorów w domach pomocy społecznej

Barbara Koc-Kozłowiec

Streszczenie


Prognozy demograficzne dla Polski zwracają uwagę na starzenie się społeczeństwa. Przybywać będzie zatem osób starszych, któr- ych część będzie potrzebowała całodobowej opieki w różnego rodzajach placówkach opiekuńczych. W pracy autorka zwraca uwagę na znaczenie procesów wykonawczych w procesie adaptacji seniorów w placówkach opiekuńczych, jak też na udział tych funkcji w zachowaniu aktywności osób starszych.

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.