Własne umiejętności samokształceniowe oraz twórcze myślenie wykorzystywane w nauce – w opinii studentów Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Anna Koper

Streszczenie


Rozważania dotyczą edukacji akademickiej postrzeganej jako proces prowadzący do kształtowania aspiracji studentów i kom- petencji dalszego samokształcenia. Autor- ki oparły je na wynikach szerszych badań na temat autoedukacji, przeprowadzonych wśród studentów WSEI w Lublinie. W arty- kule zaprezentowano pierwszą część badań dotyczących edukacyjnych postaw studentów, zwracając uwagę na dwa zasadnicze aspekty: motywację studentów różnych kierunków do podjęcia nauki na studiach wyższych, jak również sposób postrzegania przez nich czynników sprzyjających i utrudniających efektywną naukę. Autorki zaprezentowały uzyskane wyniki na tle dotychczasowych badań opisywanych w literaturze pedagogicz- nej, jednocześnie odwołując się do kontekstu zmian strukturalnych i mentalnych, którym współcześnie podlega szkolnictwo wyższe.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.