Klasyfikacje i typologie jako sposoby uprawiania empirycznych badań pedagogicznych

Jan Saran

Streszczenie


Współczesne tendencje przemian w metodo- logii badań faworyzują badania jakościowe, ale praktyka badawcza wskazuje na konieczność kompatybilności badań ilościowych i jakościowych. Łączenie tych dwóch aspektów w badaniach empirycznych znajduje odzwier- ciedlenie w procesie tworzenia klasyfikacji i typologii. Problematyka klasyfikacji i typo- logii należy do szerszego zagadnienia pomi- aru stanowiącego podstawę wszelkich badań naukowych, nie ma bowiem badania bez mierzenia. Początkujący badacze, w toku przy- gotowywania prac o charakterze empirycznym (m.in. magisterskich), natrafiają na trudności łączenia aspektu ilościowego i jakościowego. Treści ich prac są często zbyt analitycz- ne, trudności sprawia dokonywanie syntez i uogólnień. Ich pokonywanie umożliwia w pewnym stopniu wiedza z zakresu skal po- miarowych, zasad klasyfikacji, a zwłaszcza umiejętności dotyczące tworzenia typologii. Ułatwia ona zarówno opisowe porządkowanie badanych rzeczy, zjawisk i procesów, jak też ich wyjaśnianie i wartościowanie niezbędne w pracy pedagogicznej. W artykule wskazano na podstawy teoretyczne oraz walory klasyfi- kacji i typologii, jak też zaproponowano sposób jej tworzenia w procesie badań empirycznych.

Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.