Instrukcja dla autorów

Instrukcje dla Autorów

 

 

Wydawnictwo Naukowe WSEI – Innovatio Press przy użyciu modelu Open Access publikuje: prace oryginalne i poglądowe. Wszystkie prace oryginalne, poglądowe i opisy przypadków są recenzowane. Wydawnictwo publikuje monografie naukowe i podręczniki skierowane do szerokiego grona odbiorców.
Wydawnictwo Naukowe WSEI – Innovatio Press wymaga aby wszyscy autorzy podali numer ORCID podczas składania manuskryptu. Zachęcamy współautorów do rejestracji i korzystania z ORCID. (https://orcid.org/about/what-is-orcid/mission)

1. Prace oryginalne, krótkie doniesienia, prace poglądowe i opisy przypadków należy przesyłać do redakcji wyłącznie drogą elektroniczną.


2. Prace oryginalne muszą zawierać: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, lista piśmiennictwa. Streszczenia prac oryginalnych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski, słowa kluczowe.

3. Prace poglądowe muszą zawierać: wprowadzenie i cel pracy, opis stanu wiedzy, podsumowanie, lista piśmiennictwa. Streszczenia prac poglądowych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, skrócony opis stanu wiedzy, podsumowanie, słowa kluczoe.

4. Prace oryginalne i poglądowe muszą zawierać od 2 do 6 słów kluczowych


5. Lista piśmiennictwa:
Sporządzenie listy piśmiennictwa należy do obowiązków autora. Autorzy powinni skupić się na najnowszych pracach. Lista piśmiennictwa powinna zawierać literaturę po roku 2011.

Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł artykułu, skróconą nazwę czasopisma, rok, tom, stronę początkową i końcową. Jeżeli autorów jest więcej niż sześciu, po szóstym nazwisku należy dopisać “i wsp.” dla pozycji wydanej w języku polskim, "et al." dla pozycji wydanej w języku angielskim.

 

Jeśli artykuł posiada nadany numer DOI (Digital Object Identifier) należy go umieścić za pomocą pełnego linku, na końcu przypisu bibliograficznego, np. https://doi.org/10.26444/monz/95186.
Źródła internetowe powinny zawierać datę pobrania bądź przejrzenia pliku umieszczone w nawiasie po adresie URL (ang. Uniform Resource Locator). Konieczne jest zachowanie interpunkcji ściśle według poniższych przykładów opisu bibliograficznego:

Artykuł w czasopiśmie
Pasek J., Sieroń A., Stałe pola magnetyczne w medycynie. Med Og Nauk Zdr. 2018; 24(3): 153-157. https://doi.org/10.26444/monz/95186.

Książki i monografie
Mrowcewicz K., Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura, cz.1, wyd. 4, Stentor, Warszawa 2006. 2.

Gołębniak B. D., Nauczyciele a reformy programu, w: Pedagogika, t. 2, Warszawa 2004, s. 144-147.

Ustawy /uchwały:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) lub (Dz.U.2004.261.2603)

Strony internetowe

Dymkowski P.,  Gułaj A. Cukrzyca: objawy, typy, leczenie i dieta. Jakie są oznaki cukrzycy? [dostęp 10.04.2018]


6. Ocena pracy (zasady recenzowania publikacji)
– Zarejestrowane prace podlegają anonimowej ocenie. Prace te wysyłane są do co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
– W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
b) relacje podległości zawodowej,
c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających
przygotowanie recenzji.
– Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia manuskryptu do publikacji lub jego odrzucenia.
– Ostateczną decyzję akceptacji pracy, akceptacji pracy pod warunkiem wykonania korekty lub decyzja o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Redaktora Naukowego i/lub Redakcji i nie podlega odwołaniu. Redakcja nie musi uzasadniać podjętych decyzji.

7. Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship”

a) Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting” (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
b) Redakcja udokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
c) Każda praca zgłoszona do wydawnictwa jest sprawdzana za pomocą programu antyplagiatowego.

8. Zastrzeżenia
Prace nie mieszczące się w problematyce wydawnictwa oraz niespełniające formalnych wymagań dotyczących układu tekstu i listy piśmiennictwa nie będą przyjmowane. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych, poprawiania mianownictwa, dokonywania koniecznych skrótów oraz korekt i uzupełnień w piśmiennictwie bez porozumienia z autorem. Redakcja nie weryfikuje cytatów i ich tłumaczeń, zatem wszelkie cytaty i ich przekłady z języków obcych muszą być przygotowane przez autora, który ponosi za nie odpowiedzialność.

9. Oświadczenia
Zgłoszenie pracy do publikacji w Wydawnictwie WSEI jest równoznaczne ze złożeniem przez autora oświadczenia, że nie zachodzi „konflikt interesów”, który ma miejsce kiedy autor ma finansowe lub osobiste zależności wpływające niewłaściwie na jego działania związane z publikowanym artykułem.
Do składanych prac należy dołączać wypełnione i czytelnie podpisane przez wszystkich autorów:
a) oświadczenie twórcy o przeniesieniu praw majątkowych do dzieła skierowanego do publikacji w Wydawnictwie WSEI

Oświadczenie te należy dołączyć wraz z plikami pracy.

Drodzy autorzy, w przypadku zmiany w tytule artykułu, prosimy o dostarczenie nowych certyfikatów z proponowanym ZMIENIONYM TYTUŁEM i czytelnymi podpisami WSZYSTKICH AUTORÓW