Psychologia rodziny i wychowania. Family psychology and education

Czasopismo poświęcone jest problematyce funkcjonowania rodziny  oraz wychowania, ukazanego z perspektywy rodziny, szkoły, instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Powinno to umożliwić rodzicom i wszystkim zajmującym się wychowaniem młodego pokolenia oparcie procesu wychowania na rzetelnej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Natomiast, w obszarze nauk społecznych, chcemy wypełnić lukę jaka powstała po likwidacji takich czasopism jak PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, PSYCHOLOGIA RODZINY, MAŁŻEŃSTWO I RODZINA.


Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i problemy w wymiarze jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą zarówno jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje rodzicielskie. 

Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w różnych obszarach  życia: od przemian cywilizacyjnych, przez postęp kulturowy, gospodarczy, ekonomiczny, technologiczny po zmiany w sferze moralnej i egzystencjalnej. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania rodziny pozostają  takie zjawiska jak  proces postindustrializacyjny i urbanizacyjny oraz dynamiczny postęp naukowy, który powodując liczne zmiany w systemie wartości oraz kreując nowe potrzeby człowieka wymusza nową  jakość życia jednostki i funkcjonowania rodziny.

Ta nowa jakość życia  wynika  z  dwóch zasadniczych prądów umysłowych, jakie  przyniósł XX wiek, a  mianowicie: tendencji unifikacyjnych z wizją powszechnej globalizacji świata, a z drugiej strony zainteresowaniami indywidualistycznymi z rozwojem różnych odcieni postmodernizmu. Oba te nurty stwarzają  duże szanse dla rodziny, ale zarazem określone zagrożenia, stanowiąc w obu wymiarach szczególne wyzwania i nadzieje dla dalszego rozwoju największych wartości duchowych i etyczno-moralnych ludzkości.  Rezultatem rywalizacji między tymi nurtami może być   powszechne docenienie rodziny jako systemu kształtowania ideałów cywilizowanego świata, takich  jak: godność osoby ludzkiej, wolność, równość, równouprawnienie i partnerstwo kobiet i mężczyzn, tolerancja we współżyciu międzyludzkim, odpowiedzialność, altruizm i miłość,  ideałów niezbędnych do ograniczenia i zapobiegania negatywnym konsekwencjom przemian cywilizacyjnych, przede wszystkim przewartościowaniom moralnym.

Tym i podobnym rozważaniom teoretycznym, praktycznym i empirycznym będzie poświecone czasopismo  PSYCHOLOGIA RODZINY I WYCHOWANIA wydawane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji. Celem naukowym i popularyzatorskim czasopisma uczynimy także problematykę wychowania, ukazanego z perspektywy rodziny, szkoły, instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Będziemy dążyli do tego, aby kształtować  kompetencje wychowawcze współczesnego pokolenia wychowującego, aby realizowany przez to pokolenie  proces wychowania oparty był na rzetelnej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej. Natomiast, w obszarze nauk społecznych, chcemy wypełnić lukę jaka powstała po likwidacji takich czasopism jak PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA, PSYCHOLOGIA RODZINY, MAŁŻEŃSTWO I RODZINA. 


KOMITET REDAKCYJNY/ EDITORIAL BOARD:

prof.  dr hab. Zbigniew B. Gaś (Redaktor Naczelny/Editor-in-chief), prof.  dr hab. Lidia Łysiuk, dr hab.  Danuta Borecka-Biernat,  dr hab.  Wioletta Tuszyńska-Bogucka, prof. dr hab. Marian Z.  Stepulak, prof. dr hab.  Czesław Walesa,  dr  Małgorzata Sitarczyk ( Sekretarz/Secretary to the Editorial Board)

(Komitet- skład ostateczny)

 

RADA NAUKOWA/ PROGRAM BOARD:

prof. dr hab. Barbara Pilecka (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Maria Ryś (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego )

dr hab.  Dorota  Turska   (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. Maria M. Marchwacka z Uniwersytetu Paderborn w Niemczech

prof. dr hab. Bożena Muchacka (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN)

prof. dr hab.  Iwona  Niewiadomska (Katolicki Uniwersytet Lubelski )

prof. dr hab. Maria Deptuła  (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

  dr hab.  Grażyna Kwiatkowska(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 

Inessa Filippowa, dr psychologii, doc katedry psychologii ogólnej i społecznej 

Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im.  Lesi Ukrainki w Łucku

dr hab. Danuta  Borecka-Biernat(Uniwersytet Wrocławski)

Prof. Stanislav Vojtko  ( Instytut Rodziny w Barysławie)

Prof. Petro Husak  (Wołyński Uniwersytet Narodowy im. Lesi Ukrainki w

Łucku)

prof. dr hab. Józef Bednarek  (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej )

prof. dr hab. Henryk  Gasiul ( Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego )

prof. dr hab. Mieczysław Plopa  (Wydział Psychologii, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, dziekan Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej)

prof. dr hab. Kazimierz Pospiszyl (Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab.   Mieczysław  Radochoński (Uniwersytet Rzeszowski)

 

REZENZENCI/ REVIEWERS:

Dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, dr hab.  Danuta Borecka-Biernat , dr hab.  Grażyna Kwiatkowska, prof. dr hab.  Czesław Walesa,   prof. dr hab. M. Radochoński, prof. dr hab. Bożena Muchacka, dr hab. Dorota Turska, prof. dr hab. Iwona Niewiadomska.