Inteligencja emocjonalna a radzenie sobie ze stresem wśród uczniów gimnazjum

Katarzyna Maria Żebrowska

Streszczenie


Streszczenie

Podstawą teoretyczną pracy są Teoria Inteligencji Emocjonalnej Saloveya, Mayera oraz Teoria Stylów Radzenia Sobie ze Stresem Endlera i Parkera. Cel. Weryfikacji poddano hipotezę o związku inteligencji emocjonalnej z preferowanymi stylami radzenia sobie ze stresem uczniów drugich klas Prywatnego Gimnazjum imienia Jana Ignacego Paderewskiego w Lublinie. Metody. Do badania poziomu inteligencji emocjonalnej użyto dwóch narzędzi badawczych opierających się na koncepcji Saloveya i Mayera: Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE, do pomiaru stylów radzenia sobie ze stresem zastosowano Kwestionariuszem CISS – Coping Inventory for Stressful Situations oparty na koncepcji Endlera i Parkera. Osobami badanymi byli uczniowie gimnazjum (n= 67 ) w wieku 16 lat. Wnioski. Stwierdzono, że uczniowie o wysokim poziomie inteligencji emocjonalnej stosują styl radzenia sobie ze stresem zadaniowy jak i styl unikania w tym poszukiwanie kontaktów towarzyskich. Osoby o niskim poziomie inteligencji emocjonalnej najczęściej stosują styl skoncentrowany na emocjach.

 

Słowa klucze: inteligencja emocjonalna, style radzenia sobie ze stresem, uczniowie gimnazjum.

 

Summary

 

The theoretical basis of the thesis is the Theory of Emove Intelligence by Salovey, Mayer and Style Theory of Coping with the Strength of Endler and Parker. Objective. The hypothesis about the relation of emotional intelligence with the preferred styles of coping with stress of students of the second grades of the Private Gymnasium of Jan Ignacy Paderewski in Lublin was verified. Methods. Two research tools based on the concepts of Salovey and Mayer were used to study the level of emotional intelligence: the INTE Emotional Intelligence Questionnaire, to measure the styles of coping with stress, the CISS Questionnaire - Coping Inventory for Stressful Situations based on the concepts of Endler and Parker was used. The respondents were junior high school students (n = 67) at the age of 16. Conclusions. It was found that students with a high level of emotional intelligence use a style of coping with task-oriented stress as well as a style of avoidance, including a search for social contacts. People with a low level of emotional intelligence most often use a style focused on emotions.

Keywords: emotional intelligence, styles of coping with stress, junior high school students.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.