Poczucie jakości życia a wyznawany system wartości młodzieży ponadgimnazjalnej

Karolina Kępowicz

Streszczenie


Abstrakt

Badania dotyczą związku pomiędzy poczuciem jakości życia, a wyznawanym systemem wartości młodzieży ponadgimnazjalnej. Celem badań było sprawdzenie czy występuje związek pomiędzy poczuciem jakości życia w wyznawany systemem wartości.. Narzędzia które zostały użyte w badaniach to Kwestionariusz Poczucia Jakości Życia Maria Straś - Romanowska, Anna Oleszkowicz, Tomasz Frąckowiak oraz Skala Wartości Schelerowskich – SWS Piotr Brzozowski wersja D. Grupą badawczą byli uczniowie klas 1-3 XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Badania potwierdziły częściowo postawioną hipotezę badawczą - analiza statystyczna testem rho Spearmana wykazała związek pomiędzy strefą metafizyczną a wartościami moralnymi, wartościami świętymi oraz wartościami świętości religijnej.

Słowa kluczowe: poczucie jakości życia, wartości, adolescenci

 

Abstract

The research concerns the relationship between the sense of quality of life and the professed system of values of upper secondary . The aim of the research was to check whether there is a relationship between the sense of quality of life and the value system. Tools that were used in the research are: Maria Straś's Life Quality Questionnaire - Romanowska, Anna Oleszkowicz, Tomasz Frąckowiak and Scheler Value Scale - SWS Piotr Brzozowski version D. Group The research was carried out by students from grades 1-3 XIV High School Zbigniew Herbert in Lublin. The research partially confirmed the research hypothesis - statistical analysis by the Spearman rho test showed the relationship between the metaphysical zone and moral values, sacred values and values of religious sacredness.

Key words; a sense of quality of life, values, adolescences


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.