Preferowane wartości wczesnych adolescentów a układ ich relacji inter- i intrapersonalnych.

Grzegorz Grochecki, Rafał Zieliński

Streszczenie


Streszczenie: W prezentowanym artykule autorzy przybliżają wartości, które wyznają młodzi adolescenci, relacje do świata i innych ludzi, a także relacje do samego siebie. W badaniu kwestionariuszami SWS i KNIIŚ wzięło udział 23 wczesnych adolescentów, 12 chłopców i 13 dziewczynek będący w wieku 10 – 15 lat. Do obliczenia rozkładu grupy został wykorzystany test U Manna-Whitney'a. Za zmienną niezależną autorzy przyjęli płeć. Kwestionariusz Skali Wartości Schelerowskich wykazał, że wszystkie wartości są na przeciętnym poziomie stenowym. Tendencje statystyczną różnicy między chłopcami, a dziewczynami odnotowano w wyznawanych wartościach: Święte, Świętości świeckie. Wyniki Kwestionariusza Nastawień Intra- i Interpersonalnych oraz Nastawień do Świata ukazały niskie wyniki stenowe w zmiennych: Samoocena w sferze poznawczo-intelektualnej, Samoocena w sferze charakterologicznej, Wsparcie, Brak poczucia zagrożenia, Inni wobec mnie, Ja wobec innych, Prospołeczność, Funkcjonowanie Interpersonalne, Przychylność świata, Brak poczucia bezradności, Obraz życia. Istotnością statystyczną w układzie ogólnie pojętych relacji między dziewczynami, a chłopcami w teście KNIIŚ wykazały się: Sfera charakterologiczna, Sfera Inni wobec mnie. Związek między wartościami, a relacjami inter-,intrapsychicznymi oraz nastawieniami do świata na poziomie silnym odnotowano na polu: Brak Agresywności i wartościami wskazującymi na prawdę; Postawie Ja wobec innych, a wartościami związanymi z prawdą.

Słowa klucze: Wartości, adolescenci, adolescencja, psychologia rozwojowa, dorastanie.

 

Abstract: In the following article authors address values significant for young adolescents, their relations with the world, other people and their approach to themselves. During study 23 early adolenscents, from which composed of 12 boys and 13 girls aged 10-15 years old, were tested with SWS and KNIIŚ inquiry forms. For calculating group distribution authors used U Mann-Whitney test. Gender was chosen as independent variable. Results of SWS test allowed to conclude that all of the values have reached average sten scores. Statistical tendency of average absolute deviation between boys and girls occured regarding: Values of Holy, Disvalues of Unholy. Results of KNIIŚ test allowed to conclude low sten scores established for variables: Self-Assessment regarding Cognitive-Intellectual Sphere, Self-Assessment regarding Characterological Sphere, Succour, Lack of Threat Sense, Others versus Me, Me versus Others, Prosociality, Interpersonal Performance, Kind Disposition of the World, Lack of Helplessness, Image of Life. Statistical significance in generally arranged relations between boys and girls, relating to KNIIŚ test, procured in: Characterological Sphere, Others versus Me. Correlation between values and inter-,intrapsychics plus attitude towards the World appeared strong in relations: Lack of Aggressiveness and Truth value; Me versus Others and Thruth Value.

Key words: Values, adolescents, adolescence, developmental psychology, growing up.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.