Niewidomi i niedowidący – charakterytyka niepełnosprawności.

Grzegorz Grochecki, Rafał Zieliński

Streszczenie


Streszczenie:Poniższy artykuł przedstawia charakterystykę i rozróżnienie pomiędzy pojęciem "niewidomy", "niedowidzący". Przedstawione zostały sposoby utraty wzroku z medycznego punktu widzenia. Autorzy prezentują wyniki eksperymentu Wandy Lasockiej, w którym to okazało się, że: dziewczęta niewidome ujawniły tendencje do niestałości emocjonalnej, natomiast chłopcy mający problemy ze wzrokiem wykazali występowanie wrażliwości dużo większej niż u widzących. kolejne paragrafy zawierają także wyniki eksperymentu badającego postrzeganie ludzi widących i niewidomych. Artukuł prezentuje pewien fenomen, który wykształcił się u ludzi niewidomych - tak zwany zmysł przeszkód, objawiający się na czterech płaszczyznach: zmysłowym, intelektualnym, emocjonalnym i reakcji ruchowej. Autorzy na zakończenie wymiejają inne zaburzenia widzenia: krótkowzroczność, hyperopia, astygmatyzm, zmętnienie w ośrodkach przeziernych oczu, zaburzenie widzenia stereoskopowego.

 

Słowa klucze: niewidomi, niedowidzący, ociemniali, PZN, tyflologia

 

Abstract: The following article contains descriptions and draws up the distinction between terms "blind" and "visually impaired". It also presents sources of loss of sight from medical point of view. Authors present the results of an experiment ran by Wanda Lasocka that provided following information: blind girls shown proclivity for emotional instability, boys deficient in sight, on the other hand, proved to be way more sensitive than those having correc vision. Further paragraphs contain the results regarding an experiment which compared the sight capabilities of those who display an impairment with those who are healthy in such manner. The article highlights a certain phenomenon developed by blind people - so called perception of obstacles, that covers four facets: sensuous, intellectual, emotional and reactional. Authors to conclude this theoretical article name few other visual impairments and visual disturbances inculding: nearsightedness, hyperopia, astigmatism, opacification of the optical media of the eye, stereoblindness.

 

Key words: sightless, visually impaired, blind, Polish Association of the Blind, tyflology


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.