Adaptacja młodzieży nieprzystosowanej społecznie do procesu socjoterapii

Joanna Wachnicka

Streszczenie


Streszczenie

Niniejszy artykuł odnosi się do adaptacji młodzieży nieprzystosowanej społecznie do procesu socjoterapii. Z uwagi na specyfikę młodzieżowego ośrodka socjoterapii, w którym prowadzono badania zdecydowano się wyznaczyć trzy podstawowe obszary adaptacji do procesu socjoterapii: przystosowanie się do reguł obowiązujących w ośrodku, udział w programach socjoterapeutycznych oraz sferę komunikacji społecznej pomiędzy wychowankami. Badania ankietowe przeprowadzono wśród próby 34 respondentów. Badania wykazały, iż młodzież adaptuje się do procesu socjoterapii, na co wskazuje tendencja wychowanków do zainteresowania zarówno udziałem w terapii indywidualnej jak i grupowej. Wyniki ukazują, iż młodzi ludzie miewają konflikty z rówieśnikami przebywającymi w ośrodku, jednakże potrafią je rozwiązywać. Analiza wyników sugeruje, iż młodzież pobyt w ośrodku uważa za pozytywny, na co wskazuje utrzymywanie pozytywnych relacji w kontakcie z wychowawcami zatrudnionymi w placówce.

 

Słowa kluczowe: adaptacja, młodzież, nieprzystosowanie społeczne, socjoterapia.

 

Summary

This article refers to the adaptation of socially maladjusted youth to the sociotherapy process. Due to the specificity of the youth sociotherapy center where the research was conducted, it was decided to designate three basic areas of adaptation to the sociotherapy process: adaptation to the rules in the center, participation in sociotherapeutic programs and the sphere of social communication between foster children. The survey was conducted among a sample of 34 respondents. Research has shown that adolescents are adapting to the sociotherapy process, as evidenced by the tendency of the pupils to be interested in both participation in individual and group therapy. The results show that young people have conflicts with their peers who are in the center, but they can solve them. The analysis of the results suggests that young people stay at the center as positive, as evidenced by maintaining positive relationships in contact with educators employed in the facility.

 

Keywords: adaptation, youth, social maladjustment, sociotherapy.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.