Postrzeganie sensu życia przez młodych ludzi a uzależnienie od substancji psychoaktywnych

Elżbieta Klima

Streszczenie


STRESZCZENIE

Postrzeganie sensu życia jest szerokim i wielowątkowym tematem, na którego kształtowanie i sposób odczuwania składa się wiele czynników oddziałujących na jednostkę w dłuższym czasie. Postrzeganie sensu życia przez młodych ludzi będących na etapie kształtowania własnej tożsamości, własnego poglądu na świat i wyboru własnej drogi życiowej często jest zaburzone. Młodzi ludzie często gubią się w życiu, nie potrafią sprostać wielu zadaniom życiowym, nie wiedzą jaką drogę wybrać, oceniają oni swoje życie jako mało satysfakcjonujące, niosące frustrację, niepewność, negatywne emocje i brak poczucia sensu własnej egzystencji. Brak umiejętności konstruktywnego rozwiazywania problemów
i zapanowania nad uciążliwymi stanami emocjonalnymi wywołuje u młodych ludzi chęć ucieczki od częstych życiowych problemów i zaburzonych własnych stanów uczuć i emocji – ucieczką tą i odreagowaniem są często środki psychoaktywne zmieniające postrzeganie
i świadomość. Niniejszy artykuł zawiera rozważania teoretyczne dotyczące zjawiska uzależnienia od substancji psychoaktywnych, funkcjonowania osób uzależnionych, a także dywagacje nad zagadnieniem sensu życia, oraz związkiem pomiędzy uzależnieniem
a zaburzeniami w funkcjonowaniu i odczuwaniu sensu własnej egzystencji przez młodych ludzi.

Słowa kluczowe: substancje psychoaktywne, uzależnienie, mechanizmy uzależnienia, sens życia.

 

SUMMARY

Perceiving the meaning of life is a broad and multithreaded subject, on which the formation and way of feeling consists of many factors affecting the individual in the long term. The perception of the meaning of life by young people at the stage of shaping their own identity, their own view of the world and choosing their own way of life is often disturbed. Young people often get lost in life, they can not cope with many life tasks, they do not know which way to go, they assess their lives as unattractive, bringing frustration, uncertainty, negative emotions and lack of sense of their own existence. Lack of constructive problem solving skillsand control over troublesome emotional states causes in young people the desire to escape from frequent life problems and disturbed their own states of feelings and emotions - this escape and recovery are often psychoactive drugs that change the perceptionand awareness. This article contains theoretical considerations on the phenomenon of addiction to psychoactive substances, the functioning of addicts, as well as on the issue of the meaning of life, and the relationship between addiction and disorders in the functioning and sense of existence of young people.

 

Keywords: psychoactive substances, addiction, mechanisms of addiction, meaning of life.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.