Terapia i formy pomocy dla osób współuzależnionych od alkoholu

Dominika Stachyra

Streszczenie


S t r e s z c z e n i e

Niniejszy artykuł koncentruje się na zjawisku współuzależnienia i charakterystyce aktualnie dostępnych form pomocy i terapii dla osób dotkniętych tym problemem. Odkąd zostało dostrzeżone, że uzależnienie wywiera destrukcyjny wpływ na życie nie tylko chorego, ale także jego najbliższych, powodując szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu rodzinnego, oferta pomocowa dla osób współuzależnionych znacznie się poszerzyła. Do końca lat osiemdziesiątych niemal jedyną formą pomocy dla rodziny uzależnionego było udzielanie porad dotyczących tego co robić, aby członek rodziny przestał zażywać daną substancję (Mellibruda, Sobolewska, 1997). W artykule przedstawiona została między innymi specyfika terapii osób współuzależnionych, działanie grup samopomocowych i terapeutycznych oraz dostępna pomoc socjalna.

 

S u m m a r y

The paper presents the phenomenon of codependence and discusses current accessibility of help and therapy for people who struggle with this problem. It was discovered that addiction have impact not only on the addict but also on his loved ones, causing lots of abnormalities in functioning of the whole family. Since this time accessibility of help for the people codependened was significantly extended. To the end of the eightes nearly only help for the family of the addict was giving advices about how the member of the family can stop drug abuse. Later the help was concentrated not only on the addict but also on his family. The paper presents among others, specificity of the condepended therapy, shows the actions of self-help groups, therapeutic groups and social assistance.


Pełny tekst:

PDF

Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.