Wsparcie społeczne osób starszych

Mariola Janiszewska, Kamila Zabłocka, Ewelina Firlej, Aneta Kryk, Katarzyna Pawlikowska-Łagód

Streszczenie


Problematyka wsparcia społecznego cieszy się dużą popularnością wśród wielu dyscyplin naukowych takich jak psychologia, pedagogika, socjologia. Wsparcie społeczne należy też do kluczowych terminów z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz działalności terapeutycznej. Badania nad jakością życia osób starszych dowodzą, że więzi społeczne, cała sieć relacji społecznych – wsparcie społeczne warunkują lepsze subiektywne poczucie zdrowia, samopoczucie psychiczne, samoocenę i mniejsze ryzyko zgonu. Pierwszą i podstawową instytucją społeczną zapewniająca wsparcie osobom starszym jest rodzina. Jedną z podstawowych instytucji służącą osobom starszym jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Innymi ważnymi placówkami wspomagającymi osoby starsze są Domy Pomocy Społecznej, Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku. Szczególnymi placówkami niosącymi wsparcie osobom starszym są hospicja a fundamentalną rolę we wspomaganiu ludzi starszych odgrywa wolontariat. 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blazer D.G.: Social support and mortality in an elderly community population. American Journal of Epidemiology. 1982. 115/5.

Brzezińska A.: Wspomaganie rozwoju. Młodzież – Kultura – Wieś. 1992, nr 18.

Brzyski P, Knurowski T, Tobiasz- Adamczyk B.: Trafność i rzetelność skali wsparcia społecznego SSL12-I w populacji osób starszych wiekiem w Polsce. Przegląd Epidemiologiczny. 2005, 59.

Butrym Z ( red).: Pielęgnowanie a systemy społecznego wsparcia. Lublin 1992.

Dunaj B (red).: Popularny słownik języka polskiego. Wyd. Wilga. Warszawa 2000.

Fusgen I.: Starość pod opieką. Tłm. Gołka D. Wydawnictwo W.A.B. Warszawa 1998.

Głębocka A; Szarzyńska M.: Wsparcie społeczne a jakość życia ludzi starszych. Gerontologia Polska.2005T.13/4, 255-259.

Górajek – Jóźwik J.: Pojęcie wsparcia w pielęgniarstwie i pielęgnowaniu. [W:] Kawczyńska –

Kacperczyk A.: Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2006.

Kawula S.: Wsparcie społeczne. W: Lalak D; Plich T ( red).: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i prac socjalnej. Wydaw. Akademickie Żak.Warszawa 1999.

Kawula S.: Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej. Problemy opiekuńczo – wychowawcze. 1996 nr 1 s.6-7.

Kirenko J ; Byra S.: Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2008.

Kirenko J.: Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Ryki 2002.

Nowakowski M.: Sieć wsparcia społecznego osób starszych. W: Kromolicka i inni ( red).: Pomoc i opieka w starości. Szczecin 2007.

Oblubiński A.: Wsparcie społeczne w pracy socjalno wychowawczej (zarys problematyki). [W:] Kantowicz E ( red.): Wsparcie społeczne w układach ludzkiego życia. Olsztyn 1997.

Rabczuk W.: Polityka unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych i starszych. [W:] Wyczesany J, Gajdzica Z (red).: Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich. Impuls. Kraków 2005.

Sęk H.: Wsparcie społeczne, co zrobić, ab stało się pojęciem naukowym. Przegląd Psychologiczny. 1986 nr 3.

Sęk H.: Rola wsparcia społecznego w sytuacji kryzysu. W: Kubacka – Jasiecka D, Lipowska – Teutsch A( red.): Oblicza kryzysu psychologicznego i pracy interwencyjnej. Kraków 1997.

Skałbania B, Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Impuls, Kraków 2009.

Sowa J.: Relacje interpersonalne w procesie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych. [W:] Palak Z; Bartkowicza Z (red).: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. UMCS. Lublin 2004.

Sybilska M.: Oczekiwania i możliwości realizacji wsparcia psychicznego podopiecznych Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Opolu. W: ( red). Rogala S.:Wybrane problemy wspierania ludzi starszych .Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Opole 2008.

Szymczak M.: Słownik języka polskiego, Wyd. PWN, Warszawa 1979.

Włodarczyk D.: Wsparcie społeczne a radzenie sobie ze stresem u chorych po zawale serca. Przegląd Psychologiczny. 1999, nr 4.


Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.