Przemoc wobec osób starszych

Agnieszka Barańska, Mariola Janiszewska, Ewelina Firlej, Aneta Kryk, Katarzyna Pawlikowska-Łagód

Streszczenie


Obecne czasy to prawdziwe wyzwanie dla osób w starszym wieku. Borykają się oni nie tylko z kłopotami zdrowotnymi, społecznymi i emocjonalnymi, ale także z przemocą. Człowiek stary to osoba często słabsza, bezbronna i samotna, która staję się najłatwiejszą ofiarą dla swojego oprawcy. Celem artykułu jest przedstawienie form przemocy wobec seniorów, określenie skali tego zjawiska, motywów oraz sposobów ich zapobiegania. Podstawą jest analiza dostępnej literatury dotyczącej przemocy wobec osób starszych. Stwierdzono, że przemoc wobec osób starszych staję się co raz częstszym zjawiskiem ze względu na fakt obniżenia pozycji życiowej, dysfunkcji organizmu czy braku siły. W związku z powyższym istnieje potrzeba rozprzestrzeniania informacji na temat zagrożeń związanych z przemocą wobec osób starszych oraz podjęcia działań interwencyjnych, które będą zapobiegały występowaniu takiego zjawiska.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badura-Madej W. (1999). Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Biblioteka Pracownika Socjalnego.

Baumann K. (2006). Osoby w okresie późnej dorosłości jako ofiary nadużyć. Gerontologia Polska, 14(3), 119-124.

Browne K. Herbert M. (1988). Zapobieganie przemocy. Świat problemów, 11.

Burek M. (2006). Przemoc wobec osób starszych w Niemczech, Niebieska Linia, 6(47), 13.

Dębski M., (2008). Przemoc w rodzinie. Między teorią a praktyką. W: M. Dębski (red.), Krajowy Program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie Warszawa 2006 (198). Nowy Staw: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE,

Durda R. (2006). Krzywdzeni na starość. Analiza danych telefonu. Niebieska Linia. Niebieska Linia 6(47), 15.

Durda R., Kozieł D., Kuźmicz M., Piątek M. (2006). Starszy Pan, Starsza Pani. Niebieska Linia, 6(47), 17.

Gelles R.J., Cornell C.P. (1985). Intimate violence in families. Beverly Hills, Sage.

Grzanka-Tykwińska A., Rzepka A., Chudzińska M., i in. (2012). Problematyka przemocy wobec osób starszych. Nowiny Lekarskie, 81(1), 44-48.

Herzberger S. D. (2012). Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społeczne. Warszawa: Wyd. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Jaszczak-Kuźmińska D., Michalska K. (2010). Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Kawula S. (1999). Samotność. W: D.Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (221). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Kocimska P. (2003). Starość wyzwaniem dla współczesności. Niebieska Linia, 5(28)

Mazur J. (2002). Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pillmer K., Wolf D.A. (1986). Elder Abuse; Conflict in the Family. Dover, MA: Auburn House.

Polanowski J. (2012). Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Pospiszyl I. (1994). Przemoc w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo WSEI.

Pospiszyl I. (1999). Razem przeciw rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”.

Pruszyński J.J., Gębska- Kuczerowska A. (2006). Niebezpieczna starość. Niebieska Linia, 6(41), 8.

Salber P.R., Taliaferro E. (1998). O przemocy domowej. Poradnik dla lekarza pierwszego kontaktu. Warszawa: wyd. PARPA.

Staręga A. (2003). Przemoc wobec osób starszych. Niebieska Linia, 5(28), 5.

Steuden S. (2009). „Szczęśliwi po pięćdziesiątce”. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

Sygit E., Ossowski R. (2008) Przemoc wobec osób starszych ze względu na wiek, płeć i wykształcenie. Gerontologia Polska, 16(3), 163-168.

Walton C.G., Beck C.K. (1993). The aged adult. W: R.P. Rawlins, S.R. Williams, C.K Beck (red.), A holistic life-cycle approach (801-802). St Louis Mosby Year Book.

Zych A. (2001). Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: Wyd. IMPULS.

Trudne życie osób starszych w Polsce. Badania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: http://wiadomosci.onet.pl.Dostęp: 12.12.2014.

Europejskie ramy odniesienie dotyczące zapobiegania zaniedbywaniu i przemocy wobec osób starszych. Projekt EuROPEAN: www.preventelderabuse.eu Dostęp: 17.12.2014.

Formy przemocy wobec osób starszych. Wrocławska Kompania Przeciwdziałania przemocy wobec osób starszych: www.kampaniaprzemoc.pl Dostęp: 10.12.2014.

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, część II. Raport

z badania profesjonalistów: www.mpips.gov.pl Dostęp:20.12.2014.

Przemoc wobec osób starszych. Wstrząsający raport. Dane Światowej Organizacji Zdrowia: http://www.tvn24.pl Dostęp: 13.12.2014.

STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych. Relacja pokonferencyjna: http://www.wscil.edu.pl Dostęp: 15.12.2014.

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeksu karnego.


Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.