Motywacja osiągnięć i nadzieja na sukces u osób pracujących w firmach o strukturze korporacyjnej

Damian Mitura

Streszczenie


Celem poniższej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: czy grupa pracowników korporacyjnych różni się nasileniem potrzeby osiągnięć i nadziei na sukces w porównaniu do grupy pracowników niekorporacyjnych. Poziom motywacji osiągnięć mierzono Kwestionariuszem Motywacji Osiągnięć, pomiar nadziei na sukces wykonano testem Nadziei na Sukces. Osobami badanymi byli pracownicy zatrudnieni w organizacjach, związkach lub zrzeszeniach mających na celu organizację wspólnych zadań. Grupą porównawczą byli pracownicy zatrudnieni w organizacjach o charakterze niekorporacyjnym. Badanie odbywało się dwuetapowo. W pierwszym etapie zostali zbadani pracownicy należący do struktur korporacji (N = 35). Następnie zbadana grupę badanych niezwiązanych z korporacją             (N = 35). W związku z przyjętymi założeniami stwierdzono brak istotnej zależności pomiędzy nadzieją na sukces, a motywacją osiągnięć w grupie badawczej (wśród obu grup ). Stwierdzono ponadto istotne różnice pomiędzy cechami badanymi kwestionariuszem KNS       i LMI pomiędzy podgrupą pracowników administracyjnych i handlowych. Pełnomocnicy handlowi zazwyczaj otrzymywali wyższe oceny średnie badanych cech w porównaniu do pracowników administracyjnych.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.

Bartnicki, M., Strużyna, J.(2001). Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Katowice.

Bańka. A. (2005). Motywacja osiągnięć. Podstawy teoretyczne i konstrukcja skali do pomiaru motywacji osiągnięć w wymiarze międzynarodowym. Poznań: Studio PRINT-B, Instytut Rozwoju Kariery.

Biegańska, K. (2000). Jakość życia sukcesu przedsiębiorcy, Wrocław.

Buksik, D. (2010). „Refleksja nad nadzieją w perspektywie psychologii egzystencjalnej”. w: (w druku).

Burkiewicz, M. (2003). Rola zaangażowania pracowników w strategii ZZL, PRET S.A., Warszawa.

Costa, P. T., Jr., McCrae, R.R. (1998). Manual Supplement for the NEO-4. Odessa, FL: Psychological Assesment Resources.

Dubois, L., Fletcher, E. (1991). Personal interview. Saskatchchewan: Regina Fire Departament.

Erikson, E. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Rebis.

Gogacz, M. (1998). Czym jest etyka zawodowa, w: Zagadnienie etyki zawodowej pod red. A. Andrzejuka, Warszawa.

Górski, F., J.(1998). Urzędnicy państwowi – ich cechy i sytuacja. Komunikacja z badań. „Studia Socjologiczne”, 1998, nr 2 (109), s. 275.

Gruszecki, T. (1994). Przedsiębiorca w teorii ekonomii. Wrocław.

Gwizdowska S., Kinkosz W. (2012). Motywacja osiągnięć i osobowość mężczyzn uzyskujących stały oraz nieregularny dochód miesięczny. „Studia Psychologii w KUL” tom 18, s. 11-26.

Karaś, R.(2003). Teorie motywacji w zarządzaniu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

Klinkosz, W. Sękowski, A., E. (2012). Inwentarz motywacji osiągnięć. H., Schulera , G., C., Thorntona, A., Frintrupa i M., Prochalski. Warszawa: PTP

Klinkosz, W. (2013). Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kłoczkowski, J. (2005). Rekolekcje o nadziei. Kraków

Koźmiński, A. ( 1990). Zarządzanie międzykulturowe. Konkurencja w klasie światowej. Warszawa: PWE.

Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1996). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: PWN.

Kwiatek P. (2012). Znaczenie i rozwój psychologii nadziei w ujęciu Charlesa Richarda Snydera. http://www.seminare.pl/31/seminare31-157.pdf, dostęp: 20.02.2013.

Łaguna, M., Trzebiński, J., Zięba, M. (2005). Kwestionariusz Nadziei na Sukces. Lublin: PTP.

Maslow, A., H. (1990). Motywacja i osobowość. Warszawa: PAX.

Maslow, A., H. (1964). Teoria hierarchii potrzeb. [w:] Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej pod red. J. Reykowskiego. Warszawa: PWN.

Misztal, J. (2006). Człowiek w organizacji. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskie.

Penc, L. (1998). Motywowanie w zarządzaniu. Kraków: Wyd., Prof. Szkoły biznesu.

Porzak, R., Sagan, M. (2013). Nadzieja i przedsiębiorczość – psychologiczne aspekty zarządzania. „Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA”, 6 , s. 179-193.

Reykowski, J. (1979). Teoria motywacji a zarządzanie (wyd.2). Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Słownik Języka Polskiego. (1981). Warszawa . t. 1, s. 1017.

Sokołowska, J.(1981). Przegląd poznawczych teorii motywacji. Przegląd Psychologiczny, nr 2 s. 277-278.

Triandis, H. C. (1994). Major cultural syndromes and emotion. W: S. Kitayama, H. Z. Markus (red.), Emotions and culture. Washington, DC: American Psychological Association

Trzebiński, J., Zięba, M., (2003). Nadzieja, strata i rozwój. Psychologia Jakości Życia. 2 (1), 5-33.

Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Witkowski, T. (1994). Cud ekonomiczny, a motywacja osiągnięć. Przegląd Psychologiczny, nr 1-2, s. 139-148.


Zewnętrzne odwołania

  • Obenie nie ma zewnętrznych odwołań.